PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ (Gia-cơ 2:1-13) – Ms Lê Hữu Hậu

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ (Gia-cơ 2:1-13) – Ms Lê Hữu Hậu

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Kinh thánh: Gia-cơ 2:1-13

Câu gốc: Gia-cơ 2:1

Kinh Thánh:1Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. 2Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa; 3nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tử tế; lại nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta, 4thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? 5Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? 6Mà anh em lại khinh dể kẻ nghèo! Há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? 7Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao? 8Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng, theo như Kinh Thánh rằng: Hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. 9Nhưng nếu anh em tây vị người ta, thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. 10 Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. 11Vả, Đấng đã phán rằng: Chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng: Chớ giết người. Vậy, nếu ngươi không phạm tội tà dâm, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. 12Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. 13Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét.”

1. Phân biệt đối xử là vô tín: (Gia-cơ 2:1-4)

a.Niềm tin vào thân vị Chúa (Gia-cơ 2:1)

– Phi-líp 2:6-7

– Ma-thi-ơ 8:20

– ISa-mu-ên 16:7

b. Niềm tin vào giá trị của con người (Gia-cơ 2:2-4)

– Sáng-thế ký 1:27

– Lu-ca 14:7-14

2. Phân biệt đối xử là vô lý: (Gia-cơ 2:5-7)

a. Phân biệt đối xử là trái ý Chúa

– Ê-sai 61:1

– Lu-ca 4:18; 6:20; 7:22

– I Cô-rinh-tô 1:28,29

b. Phân biệt đối xử là vô lý với mình

– Châm-ngôn 22:2

3.Phân biệt đối xử là vô tâm: (Gia-cơ 2:8-13)

a. Phân biệt vi phạm luật yêu thương

– Mác 12:30-33

– Rô-ma 13:10

b. Phân biệt vi phạm nước Trời

– Ma-thi-ơ 5:21-22

– Lu-ca 6:36-37

Kết luận:

I Ti-mô-thê 5:21b : “Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ, và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào.”

 

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.