JESUS BƯỚC ĐI NHƯ THẾ NÀO? (Giăng 4:1-26) – Ms Gs Lê Trung Việt

JESUS BƯỚC ĐI NHƯ THẾ NÀO? (Giăng 4:1-26) – Ms Gs Lê Trung Việt

JESUS Bước Đi Như Thế Nào?

Kinh Thánh: Giăng 4:1-26;

Câu gốc: (1 Giăng 2:6) “Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.”

I. GIỚI THIỆU

   A. Jesus sẽ lái xe gì? (Nếu ở vào thời đại của chúng ta)

     1.Một số cố gắng liệt kê Jesus trong những vấn đề môi trường

     2.Đẩy là để giảm thiểu kích thước xe để tiết kiệm nhiên liệu

   B.Chúng ta không thực sự biết Jesus sẽ lái cái gì?

     1.Ngài cưỡi trên một con lừa đi vào jerusalemm (luca 19:30-40)

     2.Ngài sẽ cưỡi trên con ngựa trắng khi ngự đến để thiết lập Vương quốc của Ngài (Khải  19:11-16)

   C.Chúng ta đều biết Ngài đã đi bộ (1 Giăng 2:6; Giăng 4 :1-6)

II.NỘI DUNG

   A.Bước đi của Ngài là một bước đi quan tâm (Giăng 4:1-6)

     1.“Ngài phải đi ngang qua xứ Samaria”

     2.Đây không phải là lộ trình bình thường để người Do Thái đi.

       a.Người Do thái không có quan hệ với người Samaria

       b.Ngài đi trên con đường của Ngài để gặp một người phụ  có vấn đề

  • Ngài đi tìm gặp một con người có vấn đề (cả thuộc thể lẫn thuộc linh)
  • Chúng ta dự định đi gặp ai?
  • Jesus làm điều khác biệt – bước đi trong sự quan tâm đến từng người dù là bé nhỏ

     3.Khi người ta phát hiện chúng ta quan tâm, họ thấy chúng ta khác biệt

  • Người ta không cần biết mình là ai cho đến khi họ nhận được sự quan tâm
  • Người ta không cần biết mình là thánh nhân hay tội nhân cho đến khi họ thấy điều đó qua đời sống của chúng ta

     4.(1 Cor 13:1) “Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.”

       a.Yêu thương con người/tha nhân mở ra nhiều cơ hội để làm chứng về Phúc Âm.

       b.Họ sẽ nhận biết khi chúng ta yêu nhau (Giăng 13:34,35) “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”

      c.Chúng ta có thể mục vụ cho những con người ĐCT đặt trong đường của chúng ta.

     5.ĐCT để những con người có cần trong con đường của chúng ta khi Ngài biết chúng ta quan tâm

       a.Đừng quá nặng lòng hay bận tâm khi gặp những người có sự rắc rối trên con đường của mình

       b.Hãy tận dụng thêm một cơ hội để nói về phúc âm, cũng có nghĩa là chỉ cho họ lối để giải thoát.

   B.Bước đi của Ngài là một bước đi chia sẽ (Giăng 4:7-15)

     1.“Hãy cho ta uống”

     2.Đây là sự mở đầu câu chuyện mà sẽ đưa người phụ nữ đến với sự cứu chuộc.

       a.Hãy thành thật với chính mình, ai cũng có nhu cầu khi cần thiết

      b.Đừng tự hào mình là ai – cần học biết nơi Chúa Jesus

    3.Tìm một sự mở đầu đàm thoại mà nó có hiệu quả cho bạn

       a.Nói về vài điều mà bạn và người khác có cùng điểm chung

  • Xem Paul nói trong (I Cor 9:22,23) “Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. 23 Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó.”
  • Nguyên tắc cầu nối mà Paul đã sử dụng trong (Công vụ 17:22-24) “Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba, nói rằng: Hỡi người A-thên,phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. 23 Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa không biết. Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đương rao truyền cho. 24 Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu”

       b.Gặp người khác trong khu vực thỏa mãn của họ

  • Ngoài nhu cầu thuộc linh đôi khi cũng cần đáp ứng nhu cầu vật lý của họ nếu có thể
  • Dùng mọi cách để đưa họ đến với Jesus

     4.Mang nước vào trong cuộc nói chuyện gặp bà ta trong phương diện chung

       a.Người phụ nữ đến để lấy nước … đó là điều trong trí bà

      b.“nước” là phương cách để nói cho bà về nước sống

      c.Nhắc bà về sự khát để rồi Jesus giúp bà thấy nhu cầu của bà

     5.Đã bao lâu rồi kể từ khi bạn nói với ngời khác về Jesus?

   C.Bước đi của Ngài là bước đi mang lấy gánh nặng (Giăng 4:16-26)

     1.“Hãy đi, gọi chồng ngươi, rồi trở lại đây” (Jesus đụng đến chổ đau của bà)

     2.Bà nghỉ bà quá tội lỗi không đáng để được cứu chuộc

      a.Bà đã thấy Ngài biết tất cả về bà mà vẩn yêu thương bà

       b.Nhiều người nghỉ họ quá xấu xa để nhận ân điển

       c.Mặt đất là cấp độ của thập giá; mọi người đầu có thể chạy đến với Đấng Cứu Thế vô tội

     3.Jesus đã tránh một sự tranh luận về tôn giáo (c 20-26)

     4.Đức Chúa Trời vui thích trong con người thánh … không phải nơi thánh.

III.KẾT LUẬN

   A.Jesus vẫn tiếp tục gọi những ai khát hãy đến với Ngài

   B.Phúc đáp lời gọi cảm thông của Ngài và sẽ không khát nữa

#Tạ ơn Chúa Cứu Thế Jesus, Ngài cho chúng con một bài học giá trị và đầy bổ ích cho đời sống của mỗi chúng con qua phân đoạn Kinh thánh hôm nay. Một sự hướng dẫn hữu hiệu để chúng con noi theo hầu để đưa thêm nhiều linh hồn về với Ngài.

Xin ĐTL của Ngài chỉ dạy thêm cho mỗi người trong chúng con để rồi chúng con học theo những bước đi của Ngài, đó là bước đi trong sự quan tâm đến những người mà Chúa đặt để xung quanh chúng con. Cầu xin thần của Chúa đổ đầy trên mỗi chúng con lòng quan tâm trắc ẩn tới bà con, anh em, dân tộc của chúng con, để chúng con bày tỏ một cách khiêm nhường khi chúng con có cơ hội gặp nhau, hầu cho Danh Chúa được tôn cao trên mọi điều.

Cha ơi! Xin dạy chúng con và thêm cho chúng con năng lực của Ngài, để rồi chúng con có đủ sức lực cùng cam chịu khổ cực với anh em của mình trong mọi sự, chúng con có thể chia sẽ cho nhau những gánh nặng của cuộc đời với những anh em trong chúa cũng như với tha nhân. Để nhân cơ hội này chúng con gây dựng đúc tin cho nhau và đưa tội nhân đến với Ngài nữa,

Lạy Cha nhân từ và đầy lòng thương xót, xin day chúng con biết đếm các ơn phước mà Ngài ban cho để chúng con luôn tạ ơn Ngài. Xin Ngài ban thêm cho chúng con sự khôn ngoan của Ngài để chúng con thấy được những gánh nặng của dân sự và của anh em để cùng nhau chia xẻ trong sự thỏa lòng. Với lòng khiêm nhu xin Chúa giúp chúng con điều này để bày tỏ tình yêu của Ngài trên mỗi bước đường của chúng con, để vương quốc Ngài được mở rộng trên đất, mang vinh hiển về cho Ngài. Với lòng biết ơn trong sự cầu nguyện, nhân danh Jesus Christ. Amen!

Mục sư Giáo Lê Trung Việt

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.