Cầu thay cho: HT GÒ REN DO TĐ ĐINH CHÍNH QUẢN NHIỆM CẦN TÀI CHÍNH CHO VIỆC TÔ TƯỜNG, LÁT NỀN, CỬA RA VÀO & CỬA SỔ NHÀ NGUYỆN (Tổng cộng: 1610 USD)

Cảm ơn Chúa, Hội Thánh Gò Ren ở Sơn Hà, Quảng Ngãi đã được Gia đình cô Tâm Smith ở Hội Thánh Greensboro hỗ trợ 1300 USD. Và mái nhà nguyện đã làm xong, nhưng phần nền, tường, cửa sổ và cửa ra vào vẫn còn dang dở.

Xin Hội thánh tiếp tục cầu nguyện với Chúa cho Hội Thánh Gò Ren ở Sơn Hà, Quảng Ngãi do Truyền đạo Đinh Chính quản nhiệm cần:

– Phần nền: 15200000 VNĐ = 660 USD

 – Phần tường: 10300000 VNĐ = 450 USD

 – Phần cửa ra vào & cửa sổ: 11600000 VNĐ = 500 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài. 

(Ân nhân và con cái Chúa cầu nguyện Chúa cho được phần nào thì tiếp tục làm phần đó)

Leave a Reply