Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH Ở SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI DO MS ĐINH DĨA CẦN 5.000.000 VNĐ CHO VIỆC LÀM PHÉP BÁP TÊM CHO CÁC TÂN TÍN HỮU

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH Ở SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI DO MS ĐINH DĨA CẦN 5.000.000 VNĐ CHO VIỆC LÀM PHÉP BÁP TÊM CHO CÁC TÂN TÍN HỮU

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh ở Sơn Hà, Quảng Ngãi do Ms Đinh Dĩa quản nhiệm cần 5000000 = 220 USD để lo việc làm phép Báp têm cho các tân tín hữu vào ngày 1/5/2022 sắp tới.

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.