Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH Ở SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI DO MS ĐINH DĨA QUẢN NHIỆM CẦN SỬA LẠI NHÀ Ở (Tổng cộng: 1750 USD)

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH Ở SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI DO MS ĐINH DĨA QUẢN NHIỆM CẦN SỬA LẠI NHÀ Ở (Tổng cộng: 1750 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh ở Sơn Hà, Quảng Ngãi do Ms Đinh K Lếch quản nhiệm (thuộc quản lý của Ms Đinh Dĩa) cần sửa lại nhà.

Tổng cộng: 40 000 000 VNĐ = 1750 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.