Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS ĐINH MINH DÃ QUẢN NHIỆM CẦN XÂY NHÀ BẾP VÀ NHÀ VỆ SINH (Tổng cộng: 3100 USD)

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS ĐINH MINH DÃ QUẢN NHIỆM CẦN XÂY NHÀ BẾP VÀ NHÀ VỆ SINH (Tổng cộng: 3100 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh ở Sơn Hà, Quảng Ngãi do Ms Đinh Minh Dã quản nhiệm (thuộc quản lý của Ms Đinh Dĩa) cần sửa nhà bếp và nhà vệ sinh.

Tổng cộng: 70 000 000 VNĐ = 3100 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.