Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS ĐINH A RA QUẢN NHIỆM CẦN XÂY NHÀ ĐỂ NHÓM (Tổng cộng: 2200 USD)

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS ĐINH A RA QUẢN NHIỆM CẦN XÂY NHÀ ĐỂ NHÓM (Tổng cộng: 2200 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh ở Sơn Hà, Quảng Ngãi do Ms Đinh A Ra quản nhiệm (thuộc quản lý của Ms Đinh Dĩa) cần xây nhà để nhóm. 

Tổng cộng: 50 000 000 VNĐ = 2200 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.