Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS ĐINH TRĂNG QUẢN NHIỆM CẦN 1 CÁI GIẾNG NƯỚC (Tổng cộng: 1100 USD)

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS ĐINH TRĂNG QUẢN NHIỆM CẦN 1 CÁI GIẾNG NƯỚC (Tổng cộng: 1100 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh ở Sơn Hà, Quảng Ngãi do Ms Đinh Trăng quản nhiệm (thuộc quản lý của Ms Đinh Dĩa) cần 1 giếng nước để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của Hội Thánh.

Tổng cộng: 25 000 000 VNĐ = 1100 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.