CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN (Công vụ 3:1-11) – Ms Võ Đức Hòa

CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN (Công vụ 3:1-11) – Ms Võ Đức Hòa

Cùng Nhau Cầu Nguyện

Kinh Thánh: Công vụ 3:1-11

Câu gốc: Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. (Công vụ 3:1)

 

Sách Công vụ các sứ đồ ghi lại một sự kiện đặc biệt, sự kiện nầy làm rúng động dân chúng tại Giê-ru-sa-lem, ấy là việc người què tại Cửa Đẹp của đền thờ được chữa là bởi hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng. Hầu hết đọc xong việc chữa lành nầy đều chú ý đến cách hai sứ đồ chữa lành người què, nhưng hôm nay chúng ta hãy dành thì giờ chú ý vào nguyên nhân đem đến phép lạ chữa lành người què xảy ra.

Câu gốc phân đoạn Kinh thánh nầy xác định: “Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, –lối ba giờ chiều– Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ” (3:1), và nhóm từ cần nhấn mạnh hôm nay là cùng nhau cầu nguyện!

I.Ý Nguyện Cùng Nhau Cầu Nguyện:  Công vụ 3:1

Nói đến hai chữ ‘Cầu nguyện’ thì người tin Chúa Jêsus nào cũng có thể giải thích.

-Có người định nghĩa cầu nguyện là tương giao với Chúa, nói cách bình dân dễ hiểu hơn thì cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Giải thích như thế không có gì sai, nhưng cần nói rõ hơn: tương giao với Chúa như hai bạn thân; nói chuyện với Chúa như con nói với Cha.

-Có người định nghĩa cầu nguyện là sự hô hấp, thở ra hít vào, thở ra thán khí là xưng tội lỗi của mình với Chúa, rồi hít vào dưỡng khí dinh dưỡng, ơn lành của Chúa.

Một người khi tin Chúa Jêsus lập tức được dạy cầu nguyện với Chúa, giống như chào đời thì bắt buộc phải thở qua việc khóc oe oe. Cứ thế sự cầu nguyện trở nên nhu cần tự nhiên của người tin Chúa Jêsus.

Tuy nhiên, câu gốc Công vụ 3:1 nói đến sự cầu nguyện ngoài việc là buổi nhóm thường xuyên của Hội thánh Đầu tiên, có lẽ Hội thánh đã nhóm lại đông lắm vì lúc nầy Hội thánh đã có trên 3.000 người, Hội thánh đã họp nhau tại đền thờ vì đó là nơi với số lượng người như vậy mới có thể nhóm nhau lại cầu nguyện. Điểm đáng chú ý là Hội thánh Đầu tiên nhóm cầu nguyện lúc 3 giờ chiều là giờ ít người có thì giờ, hoặc là giờ nóng nực, khó họp lại.

Dù vậy, câu gốc nêu hai điểm khiến sự cầu nguyện của Hội thánh Đầu tiên nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh ban cho:

Phi-e-rơ với Giăng đi cầu nguyện. Hai người nầy là ai?

Tham khảo 1:13, hai người nầy là sứ đồ của Chúa Jêsus Christ, những người lãnh đạo của Hội thánh Đầu tiên. Chắc chắn hai người nầy đứng đầu trong Hội thánh Đầu tiên. Cảm ơn Chúa, hai vị lãnh đạo của Hội thánh Đầu tiên đã ý thức được nhu cần của Hội thánh, trong đó có họ, nên đã đi hiệp chung với các anh chị em khác trong Hội thánh cầu nguyện.

Nếu xét về tánh tình và tuổi tác của Phi-e-rơ với Giăng thì quá khác biệt nhau.

Sách Tin Lành Giăng 20:1-8 ghi phản ứng của Phi-e-rơ với Giăng sau khi nghe tin Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết: “Phi-e-rơ với môn đồ khác [là Giăng] bèn bước ra, đi đến mồ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ – tức là Giăng trẻ tuổi chạy nhanh hơn Phi-e-rơ lớn tuổi, và đến mồ trước. Người [tức là Giăng] cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào [có lẽ tánh người trẻ hơi nhát hoặc cẩn thận]. Si-môn Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ [Phi-e-rơ có tánh bộc trực cứ chạy vào hang mộ], thấy vải bỏ dưới đất, và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Jêsus chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác”.

Cảm ơn Chúa, hai sứ đồ Phi-e-rơ với Giăng mà các họa sĩ vẽ Phi-e-rơ thì lớn tuổi, còn Giăng thì trẻ, vừa trái tánh, nhưng cả hai đã cùng nhau lên đền thờ cầu nguyện. Căn cứ vào Công vụ 1:14, hai chữ ‘Cùng Nhau’ đồng nghĩa với từ ngữ đồng một ý.

Sách Tin Lành Ma-thi-ơ 18:18-20 ghi lời Chúa Jêsus phán hứa khi những người tin Chúa Jêsus ‘Cùng Nhau Cầu nguyện’, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì t a ở giữa họ”.    

Phi-e-rơ với Giăng cùng nhau cầu nguyện và Chúa đã ở giữa họ để phép lạ diễn ra.

II.Kết Quả Cùng Nhau Cầu Nguyện: Công 3:2-11

Từ câu 1 đến câu 11 có bao nhiêu lần tên Hai Người: Phi-e-rơ và Giăng được nhắc đến? Kinh thánh nhắc đến Phi-e-rơ và Giăng:

* 3:1, Phi-e-rơ và Giăng cùng lên đền thờ cầu nguyện.

* 3:3, người què thấy Phi-e-rơ và Giăng vào đền thờ.

* 3:4, Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta! Cảm ơn Chúa, cả hai người Phi-e-rơ và Giăng cùng ngó chăm người què; cả hai người Phi-e-rơ và Giăng cùng nói; cả hai người Phi-e-rơ và Giăng cùng yêu cầu người què nhìn cả hai. Sự hiệp một hiện rõ trong hai người.

* Trong 3:7, Kinh Thánh xác nhận Phierơ nắm tay hữu người què, như vậy Giăng đang làm gì? Chắc chắn lúc bấy giờ Giăng nắm tay tả của người què, cả hai cùng hiệp một nắm tay.

* 3:11, sau khi người què được quyền năng của Chúa Jêsus Christ chữa lành, “người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các ngươi đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn”.

Khi hai người khó hiệp một nhưng biết Cùng Nhau Cầu nguyện, thì phép lạ đã xảy ra. Điều trăn trở cho chúng ta và Hội thánh ngày nay là tại sao lời cầu nguyện của chúng ta hoặc của Hội thánh không có quyền năng nào xảy ra? Có phải tại Chúa Jêsus Christ của chúng ta tin không còn quyền năng nữa, hay lý do nào khác?

Thư Hê-bơ-rơ 13:8 khẳng định: “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi”. Chúa Jêsus Christ của chúng ta không thay đổi, quyền năng của Chúa Jêsus Christ không thay đổi, vần đề không còn nghi ngờ gì nữa là tại chúng ta, tại Hội thánh ngày nay thiếu cùng nhau, thiếu hiệp một.

Lời Chúa hôm nay khiến chúng ta và Hội thánh cầu nguyện thế nào?

Bài Hát Từ Cõi Lòng Sâu Thẩm

Lạy Chúa, chúng con khẩn thiết xin Ngài đến ban nước sống tưới mát chúng con,

Đưa hồn linh chúng con đến với Cha.

Hỡi Chúa! Xin Chúa khiến cho mỗi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, Đến với Chúa với tấm lòng biết ơn!

Mời Bà Ms Hòa tôn vinh Chúa, bài Từ Cõi Lòng Sâu Thẩm để kết thúc. A-men!

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.