ĐỀN THỜ (Công vụ 3:1-11) – Ms Võ Đức Hòa

ĐỀN THỜ (Công vụ 3:1-11) – Ms Võ Đức Hòa

Đền Thờ 

Kinh thánh: Công vụ 3:1-11

Câu gốc: “Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ

I.Có Cần Xây Đền Thờ Không?

Câu hỏi phải đặt ra trong chúng ta là: Có cần xây dựng một Đền thờ vật chất cho Chúa không?

Có một số người ngày nay chủ trương:

Họ bắt chước Hội Thánh đầu tiên (theo họ nghĩ) là chỉ nhóm ở nhà riêng. Họ lấy bằng cớ là những câu Kinh thánh trong Kinh thánh chỉ nói đến Hội Thánh nhóm ở nhà riêng (Công vụ 12: Người suy-nghỉ lại điều đó rồi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện).  “Rôma 16: Cũng hãy chào Hội thánh nhóm tại nhà hai người.”, dựa vào những câu nầy mà họ cho rằng không cần Nhà thờ hay Nhà Nguyện, nhóm tại tư gia.

Thật ra đây là một điều hiểu sai, lúc đầu, Hội Thánh đầu tiên có nhóm ở nhà riêng, vì chưa xây dựng Đền thờ, Nhà thờ, chớ không phải là Hội Thánh chủ trương không xây. Với một số người đôi ba chục, hoặc 120, thì Nhà riêng cũng đã bất tiện, huống chi khi Hội Thánh lên đến độ 3.000 người, thì nhà riêng nào chứa được?

Phải nhớ Hội Thánh đầu tiên Chưa Xây, chớ không phải là Không Xây.

Có người lại cho rằng Đi Nhà thờ là làm theo Luật pháp Cựu Ước, và họ lên án những người đi Nhà thờ, thờ phượng Chúa.

Nếu chúng ta đọc Kinh thánh, ngay câu gốc hôm nay, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ cũng như Công vụ 2:46, các Cơ-Đốc nhân đầu tiên ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến Đền thờ…và điều quan trọng những người như Phierơ và Giăng, tất cả là những Cơ-Đốc nhân đầy ơn của Chúa.

Xét trong Kinh thánh, có những lần Chúa phán bảo dân Chúa xây dựng Đền thờ cho Chúa:

(Xuất 25:8) Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ…

(I Sử ký 17:12) người ấy (tức là Sa-lô-môn) sẽ cất cho ta một cái đền…

(E-xơ-ra 1:2) – chính vua Si-ru của nước Phe-rơ-ra, ra chiếu chỉ xác nhận chính Chúa đã ra lịnh cho vua xây dựng một Đền thờ cho Chúa tại Giê-ru-sa-lem.

Và đặc biệt qua các sách Lịch sử như sách Các Vua, sách Sử ký, Kinh thánh đã nhiều lần ghi lại sự đánh giá lòng yêu mến Chúa của các vua trong Y-sơ-ra-ên qua thái độ của họ đối với Đền thờ của Chúa.

Dĩ nhiên chúng ta không dựa vào Đền thờ, vì ngoài Đền thờ vật chất, Cơ-Đốc nhân chúng ta còn có Đền thờ thánh là tấm lòng của mỗi chúng ta, là thân thể chúng ta (I Cô-rinh-tô 3:16) Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?; (I Cô-rinh-tô 6: 19) Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?. Đền thờ, nhà thờ là nơi tiêu biểu sự hiện diện của Đức Chúa Trời rõ ràng nhất.

Vì vậy, cảm ơn Chúa, dù trong hoàn cảnh đầy khó khăn, có rất nhiều mặt hạn chế, nhưng Chúa cũng đã cho anh chị em nhờ ơn Chúa xây dựng lên một Nhà thờ cho Chúa. Dù đối với các tôn giáo khác, Đền thờ chúng ta có hôm nay không phải là một công trình đồ sộ, nhưng bởi tấm lòng yêu thương của con dân Chúa, thật quý biết dường nào.

Tôi xin được lấy Lời Chúa trong sách Tiên tri A-ghê 2:18-19 để làm lời chúc phước cho anh chị em sau những năm tháng vất vả lo xây dựng Nhà Chúa: bây giờ hãy suy nghĩ… Nhưng Từ Ngày Nầy, Ta Sẽ Ban Phước Cho Ngươi. Nguyện từ ngày hôm nay, Chúa ban phước cho anh chị em.

 

II.Đền Thờ Dùng Đễ Làm Gì?

Buổi cầu nguyện giờ thứ chín…

Chúng ta phải nêu câu hỏi nầy để xác định mục đích của chúng ta xây dựng Nhà Chúa, kẻo e chúng ta lại rơi vào những mục đích sai lạc của dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa:

Giăng 2:13-16, dân Y-sơ-ra-ên, theo như lời của họ nói đã bỏ ra 46 năm (Giăng 2:20) để xây dựng một Đền thờ, để rồi họ dùng Đền thờ đó làm nơi buôn bán bò, chiên, bò câu, đổi bạc.

Mác 13:1, Theo Lịch sử cho chúng ta biết vì vua Hê-rốt Lớn là người Ê-đôm được người La-mã đưa lên làm vua trên nước Y-sơ-ra-ên. Để lấy lòng dân Y-sơ-ra-ên, vua Hê-rốt đã cho xây dựng Đền thờ rất đẹp tại Giê-ru-sa-lem. Vua Hê-rốt thì xây Đền thờ để lấy lòng người; còn dân Y-sơ-ra-ên, kể cả các môn đồ của Chúa Jêsus, họ dùng Đền thờ để khoe khoang, đến nỗi khoe với Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, hãy xem đá và các nhà nầy (đẹp) là dường nào !

Đó là những mục đích sai lầm qua việc xây dựng Đền thờ. Nhưng cảm ơn Chúa, đối với các Cơ-Đốc nhân đầu tiên, đặc biệt là đối với Phi-e-rơ và Giăng, thì Hội Thánh đầu tiên đã biết dùng Đền thờ: Công vụ 3:1, các Cơ-Đốc nhân đầu tiên nầy đã dùng Đền thờ để làm nơi họp lại để cầu nguyện. Dĩ nhiên cá nhân họ cũng cầu nguyện riêng, nhưng Hội Thánh cũng đã dành thì giờ để họp chung cầu nguyện, một sự chia sẻ gánh nặng công việc Chúa chung.

Công vụ 5:20-21, các Cơ-Đốc nhân đầu tiên hay Hội Thánh đầu tiên đã biết dùng Đền thờ là nơi Giảng Lời Sự Sống.

Cảm ơn Chúa, đây chính là mục đích của Chúa cho phép chúng ta xây dựng Nhà Chúa như đã có hôm nay. Nhà Chúa chỉ được dùng để Cầu Nguyện Cho Muôn Dân. Chúng ta dành thì giờ riêng tư, để tương giao với Chúa, anh chị em dành giờ cầu nguyện cho công việc Chúa, đã cầu nguyện cho nhiều người chưa biết Chúa Jêsus Christ hầu được cứu rỗi. Tôi tin rằng bởi những lời cầu nguyện đó, Chúa đã cho có thêm người tin nhận Chúa Jêsus Christ và sống trong ơn phước của Chúa như chúng ta hôm nay.

Chúa biết sự cầu nguyện của chúng ta, cho nên Chúa đã cho chúng ta xây được nhà thờ.

Tôi phải làm chứng với anh chị em điều nầy, trong sách Công vụ các Sứ đồ cũng như qua lịch sử phấn hưng của Hội Thánh các nơi trên thế giới, các cuộc phục hưng của Chúa đã được Thánh Linh Đức Chúa Trời ban xuống qua các buổi nhóm cầu nguyện của Hội Thánh tại Nhà Chúa. Tại sao? Vì tại Nhà Chúa, những buổi cầu nguyện chung với nhau chắc chắn Chúa đã thấy được sự hiệp một, sự thuận nhau giữa con cái của Ngài, và sự phục hưng đã đến.

Nói cách khác, bây giờ Chúa đã cho anh chị em xây được một Nhà Nguyện, chắc chắn Chúa muốn ban cho Hội Thánh Chúa một cơn phấn hưng, miễn là chúng ta sử dụng đúng mục đích của Chúa đối với Nhà Chúa.

 

Giảng Lời Sự Sống

Dĩ nhiên ở đâu cũng giảng Lời Chúa được. Khi Chúa Jêsus Christ còn ở thế gian, Ngài đã giảng bất cứ nơi nào có người bằng lòng nghe: Bờ biển, trong Nhà, trên núi, trong Nhà Hội, tại Đền thờ. Nhưng rõ ràng Chúa Jêsus tìm đến Đền thờ, hoặc Nhà hội khi có cơ hội, vì Chúa Jêsus biết đó là nơi sẵn sàng cho việc giảng Lời sự sống (Ma-thi-ơ 9:35, Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các Nhà Hội…)

Sứ đồ Phao-lô cũng vậy, ông đã làm chứng lại với các Chấp sự tại Ê-phê-sô rằng:..tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia (Công vụ 20:20), nhưng rõ ràng đi đến một nơi nào có Nhà Hội thì Phao-lô dành thì giờ đến Nhà Hội trước.

Đền thờ, Nhà hội, Nhà nguyện, Nhà thờ, chỉ là một là nơi lý tưởng để giảng Tin Lành. Vì nơi Nhà Chúa, lòng người yên tịnh dễ nghe, là nơi có thể hiện diện nhiều người…

Bây giờ tôi hỏi anh chị em có nhà thờ vậy từ khi bắt đầu việc xây dựng Nhà Thờ cho Chúa đến bây giờ, mục đích trong lòng của anh chị em đối với việc xây Nhà Chúa là gì, anh chị em có khẳng định là chỉ muốn dùng Nhà Thờ là nơi cầu nguyện cho muôn dân, để làm nơi giảng Tin Lành của Chúa Jêsus Christ. Nguyện Chúa nghe những lời A-men, Amen vang lên từ đáy lòng của anh chị em.

 

III.Thái Độ Lên Đền Thờ:

Phi-e-rơ với Giăng Cùng Lên Đền thờ.

Những từ ngữ trong câu: với, cùng Lên, nói lên thái độ có cần khi đến Đền thờ. Thái độ đó như thế nào? Để hiểu được thái độ nầy, chúng ta nên suy nghĩ một chút về cá tánh của Phi-e-rơ và Giăng.

Qua bốn sách Tin Lành, chúng ta được biết cá tánh của Phi-e-rơ là một người bộc trực, mau lẹ, làm việc không suy nghĩ, nghĩa là tánh tình nóng nảy. Còn Giăng thì ít lộ tánh. không thích nổi tiếng, làm việc gì cũng từ từ.

Giăng 20:3-8 là phân đoạn Kinh thánh cho chúng ta thấy cá tánh của Phi-e-rơ và Giăng:

Giăng là người trẻ, chạy nhanh hơn Phi-e-rơ đến mồ trước, nhưng cẩn thận chỉ đứng nơi cửa mộ nhìn vào, Giăng không vào.

Còn Phi-e-rơ thì chạy sau, vì Phi-e-rơ luôn được nhìn như một người đã có tuổi, đến mộ thì chạy vào luôn, bất chấp điều gì có thể xảy đến.

Nói cách dễ hiểu, Phi-e-rơ như lửa, còn Giăng như nước. Dù vậy, cảm ơn Chúa khi lên Đền thờ, hai người đã gác lại tất cả tị hiềm, gác lại sự trái ngược cá tánh, gác lại mọi bất đồng, hai người cùng nhau lên Đền thờ. Một sự hiệp một, yêu thương không thể diễn tả được. Và đó là lý do để Chúa Jêsus Christ có thể thi hành phép lạ chữa lành người què và cứu thêm người vào Hội Thánh.

Thật sự trong điều kiện hoàn cảnh hiện nay của Hội Thánh, việc xây dựng được một Nhà Thờ như anh chị em đã làm, phải nhận đây là phép lạ của Chúa, và phép lạ đó xảy ra là bởi sự hiệp một, yêu thương nhau của anh chị em. Nhưng bây giờ anh chị em cùng sống dưới một mái, nhưng liệu tương lai có còn hiệp một, yêu thương nhau nữa không?

Lý do, tôi thấy có một điều kỳ lạ đã xảy ra trong Lịch sử Hội Thánh,

Như khi Hội Thánh đã chinh phục được Đế quốc La-mã, Hoàng đế Constantine tin nhận Chúa, Đạo của Chúa không còn bị bắt bớ, nhiều Nhà thờ được xây dựng lên. Anh chị em có biết điều gì xảy ra không? Hội Thánh bắt đầu chia rẽ, cãi, đến nỗi đem quân đánh giết nhau, thay vì hiệp lại để nổ lực truyền giảng Tin Lành. Cuối cùng Chúa cho phép Hồi giáo nổi lên quét sạch Hội Thánh ra khỏi Phi châu, Tiểu Á và một phần Âu châu.

Lịch sử Hội Thánh tại Việt-nam cũng vậy. Nhiều nơi khi còn nhóm lại tư gia, cũng như nhà thờ  dưới mái Nhà thờ cũ, dột nát, thiếu thốn mọi phương tiện, thì anh em trong Hội Thánh thật sốt sắng, thật yêu thương, thật hiệp một. Nhưng khi xây dựng xong hoặc có nơi đang khi xây dựng Nhà thờ mới, thì sanh ra chia rẽ, tranh chấp, tham nhũng, thưa kiện thậm chí kiện với người ngoài.

Cảm ơn Chúa, Hội Thánh đầu tiên, ngay cả những con người ngược tính, trái tính với nhau như Phi-e-rơ và Giăng, khi đến nhà thờ, khi lên nhà thờ, họ đã hiệp một, đã đi với nhau, đã cùng nhau. Và Chúa đã đẹp lòng cho họ thêm người vào Hội Thánh, nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra.

Tạ Ơn Chúa là Đấng đã ban cho anh chị em một Nhà thờ, Đền thờ để thờ phượng Chúa, Chúng ta gìn giữ hết thảy để anh chị em cứ hiệp một, cứ yêu thương, nhất là hiệp lại trong Nhà Chúa, Có như vậy dấu kỳ phép lạ xẩy ra, và Chúa cho thêm người vào Hội thánh.

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.