THỜ PHƯỢNG CHÚA MỖI NGÀY (Công vụ 2: 46-47) Ms Võ Đức Hoà

THỜ PHƯỢNG CHÚA MỖI NGÀY (Công vụ 2: 46-47) Ms Võ Đức Hoà

ĐẠO MỖI NGÀY (THỜ PHƯỢNG CHÚA MỖI NGÀY)

Thánh Kinh: Công.2:46-47

46Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.

I –   Mỗi Ngày Thờ Phượng: Công-vụ 2:46a

Cứ chăm chỉ đến Đền thờ

Họ đến Đền thờ để làm gì? Chắc chắn không phải để tìm sự vui chơi, hoặc để khoe khoang.

Công-vụ 3:1Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Họ đến Đền thờ để cầu nguyện, Công-vụ 5:20 cho chúng ta thấy họ cùng nhau thúc dục hối hả **  20Đi đi đến đền thờ, mà rao giảng cho dân chúng mọi lời nầy của sự sống. Đến đền thờ để giảng Lời Sự Sống.

Chữ Chăm chỉ cho thấy có sự chú tâm giống như một học sinh chăm chỉ học, liên tục học. Nghĩa là ngày nào họ cũng đến Đền thờ, thờ phượng Chúa với tinh thần chú ý lắng nghe Lời Chúa.

Khác với hình ảnh trong Công-vụ 3:2 Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, người què nầy ngày nào cũng đến Đền thờ…

Nói đến đây, chúng ta phải so sánh mình với Giáo hội Công giáo La-mã, ngày nào sáng chiều họ cũng đến Đền thờ, trong khi chúng ta cho rằng mình có Chân lý, thờ phượng Chân Thần, nhưng chúng ta lại đánh mất tinh thần quý báu thờ phượng Chúa mỗi ngày. Thậm chí có người còn cho rằng đi nhà thờ là Luật pháp, trong khi Lời Chúa dạy trong Thi-thiên 122:1Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va, và chính Chúa Jêsus đã làm gương với thói quen vào nhà hội (thói quen là một việc làm được lập đi lập lại nhiều lần.

Chúng ta không lệ thuộc nhà thờ, nhưng ước ao được đến đền thờ, nhà thờ vì nơi đó tiêu biểu sự hiện diện của Chúa rõ ràng nhất. Trong trường hợp không có nhà thờ hoặc không đến được nhà thờ, chúng ta vẫn còn một Đền thờ là chính thân thể mình, để học Kinh Thánh, để Cầu nguyện, Tôn Vinh Chúa.

Chúng ta phải thẳng thắn quở trách những tín đồ được gọi là tín đồ Noel, tín đồ Tiệc Thánh mỗi tháng một lần, hoặc một tuần đi nhà thờ một lần cách vội vả.

Nhà Chúa là Nhà cầu nguyện cho muôn dân xem Ma-thi-ơ 21:13Ngài phán cùng họ rằng: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Đừng biến Nhà Chúa thành nhà hoang, nhà ngủ.

Mỗi Ngày: Công-vụ 2:46b.

Có hai việc mà Hội Thánh Đầu tiên bày tỏ yêu thương: Bẻ Bánh tức là Tiệc Thánh, một Thánh Lễ bày tỏ tình yêu thương của Chúa Jêsus bởi sự chết hi sinh chuộc tội của Ngài.

Dùng bữa chung, tín đồ Hội Thánh Đầu tiên thường đi từ nhà nầy sang nhà khác sau buổi nhóm để dự bữa ăn gia đình gọi là Tiệc yêu thương.

Chữ Vui Vẻ Thật Thà cho thấy đây là bữa ăn gia đình, không phải bữa tiệc linh đình. Tiệc thì rất tốn kém, lễ nghi, còn bữa ăn gia đình thì thân mật, đầm ấm, tự nhiên.  Giăng 13:34-35. 34Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.

Thánh Kinh dạy yêu thương là biểu hiệu của Hội Thánh Chúa. Chúng ta có thể bị người ta chê cười vì nhà thờ không đẹp, nghi lễ không hay, hát không xuất sắc, Mục sư giảng không hấp dẫn, ngập ngừng khó nghe, nhưng xin Chúa cho ai cũng phải công nhận đây là Hội Thánh của Chúa là Hội Thánh yêu thương, gia đình Cơ-Đốc-nhân là gia đình yêu thương, và họ thật yêu thương mỗi ngày.

II – Mỗi Ngày Ngợi Khen Chúa: Công-vụ 2:47a

Chữ ngợi khen có hai ý: là cảm tạ và làm vinh hiển Chúa.

Thi-thiên 119:164Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa bảy lần, Vì cớ mạng lịnh công bình của Chúa, tác giả ngợi khen Chúa một ngày 7 lần (số 7 là số trọn vẹn). I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. Điều chi cũng phải tạ ơn Chúa, nghĩa là ngợi khen Chúa không thôi.

Không phải Cơ-Đốc-nhân Đầu tiên ngợi khen Chúa chỉ vì họ được thịnh vượng, bình an, nhưng họ cũng ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa, làm vinh hiển Chúa, trong chính những lúc hoạn nạn, đau khổ nữa, vì họ biết rằng Chúa đã cho phép xảy đến cho họ. Bất cứ điều chi Đức Chúa Trời gởi đến, cho chúng ta cũng vui mừng đưa tay nhận lấy, vì biết rằng nó đến từ Chúa.

Chúng ta hãy nghe các Thánh đồ ngợi khen Chúa:

Gióp 1:20-22  ; 20Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn xấp mình xuống đất mà thờ lạy, 21và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! 22Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời.

Gióp 2:10Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình.

Công-vụ 5:41-42   ; 41Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus. 42Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin Lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ.

Phi-líp 4:4-6  ; 4Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. 5Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. 6Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.  (Phao-lô viết những lời nầy khi ông đang bị tù).

Gia-cơ 5:13-14  ;  13Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? hãy hát ngợi khen. 14Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người.

III – Mỗi Ngày Thêm Người: Công-vụ 2:47b

Đọc đến câu nầy Anh Chị Em có vui không? Tôi tin rằng ai cũng vui, chỉ trừ Sa-tan và con cái của nó không vui.

Muốn có thêm người vào Hội Thánh, thì Hội Thánh và cá nhân Cơ-Đốc-nhân mỗi ngày phải bắt chước Cơ-Đốc-nhân trong Hội Thánh Đầu tiên là: thờ phượng (tương giao với) Chúa mỗi ngày, yêu thương Chúa và yêu thương nhau mỗi ngày, sống làm sáng danh Chúa mỗi ngày trong mọi hoàn cảnh. Làm xong phần của chúng ta”.

Phần của Chúa thì Ngài sẽ thêm người vào Hội Thánh cho chúng ta.

Một lần nữa, chúng ta phải nghiêm khắc nhơn danh Chúa quở trách những người tự xưng là Cơ-Đốc-nhân mà lại ngăn trở người khác được cứu. Công-vụ 13:8-11 8Nhưng Ê-ly-ma, tức là thuật sĩ (ấy là ý-nghĩa tên người), ngăn hai người đó, ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin9Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng: 10Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỉ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? 11Nầy, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi; ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó, có sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người xây quanh bốn phía, tìm kẻ để dắt mình.

Công-vụ 13:23Theo lời hứa, Đức Chúa Trời bèn bởi dòng dõi người mà dấy lên cho dân Y-sơ-ra-ên một Cứu Chúa, tức là Đức Chúa Jêsus.

Tôi rất buồn vì có những Hội Thánh không thêm người mà lại bớt người. Có một Truyền đạo chủ tọa Hội Thánh nói với vị Mục sư được mời đến giảng Tin Lành vào dịp đầu năm mới: “Thưa Mục sư, em không biết sao chớ năm nay xin Chúa cho ít người tin Chúa, nếu tin Chúa nhiều quá em chăm sóc không nổi”. Vị Mục sư cảm thấy buồn trả lời: Dễ thôi, chúng ta xin Chúa cho không ai tin Chúa thì khỏe”.

Kết quả là đêm đó dầu Hội Thánh rất nổ lực, Chúa đã nhậm lời không có ai tin Chúa.

Tại sao Hội Thánh không thêm người? Vì chúng ta không có mối tương giao thờ phượng Chúa (Cầu nguyện, đọc Thánh Kinh) mỗi ngày; không có tình yêu thương mỗi ngày; không làm sáng danh Chúa mỗi ngày.

Kết luận: Người ta nói lịch sử là những sự kiện được tái diễn. Thế thì điều Chúa đã làm cho Hội Thánh Đầu tiên, Ngài cũng có thể làm cho Hội Thánh chúng ta ngày nay, và cho chính Hội Thánh Giê-rê-mi của Chúng ta tại đây, miễn là chúng ta làm được 3 điều đầu (I, II, III), Chúa sẽ làm điều thứ IV. Nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh Giê-rê-mi của chúng ta tại đây được như Hội Thánh Đầu tiên. A-men. Mục sư Võ Đức Hòa.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.