CẦU NGUYỆN KHI BẠN GẶP KHÓ KHĂN – Ms Gs Phạm Hơn

Cầu nguyện khi bạn gặp khó khăn

 

*Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su là Cứu Chúa và  là Đức Chúa Trời của con. Con tôn vinh Ngài trong tình huống con đang đối diện – đây là tình huống khó khăn lần đầu tiên con gặp và con không biết phải hành động như thế nào là khôn ngoan nhất.
Vì vậy con tiếp tục đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Con nhớ các lời Kinh Thánh sau đây:

“Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?” (Hêb. 1:14). Từ câu này con công bố rằng con đang được thiên sứ giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Con cảm ơn Chúa về lời hứa này. Xin hãy ban cho con sự vững vàng trong tình huống khó khăn này.

“Đức Chúa Trời có phán rằng: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” (Phục. 31:6; Giô-suê 1:5)

Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng:
Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết.
Người đời làm chi tôi được?” (Hêb. 13:5-6). Cám ơn Chúa, vì Ngài đã giúp đỡ con và sẽ còn tiếp tục giúp cho con vượt qua cảnh ngộ khó khăn này.

“Người công bình bị nhiều tai họa.
Nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết.” (Thi. 34:19). Cám ơn Chúa vì Ngài cứu con ra khỏi tai họa này.

“Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5). Lạy Chúa xin ban cho con sự khôn ngoan để biết phản ứng và bước đi cách thích hợp trong hoàn cảnh khó khăn này.

“Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.” (Hêb. 7:25). Tạ ơn Chúa Giê-su vì Ngài đang cầu thay cho con.

Con tin rằng: Bởi ý muốn Ngài mà con gặp cảnh khó khăn này. Con an nghỉ trong ý muốn Ngài. Ngài sẽ giải cứu con ra khỏi hoàn cảnh này, Ngài biết lúc nào và bằng cách nào.

Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ. Amen

Tại sao Chúa Giê-su cầu nguyện? Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời thì cần gì phải cầu nguyện? Ngài đã từng phán dạy rằng Ngài với Cha là một?


Khi Chúa Giê-su chọn con đường thập tự, sinh ra để làm Người, Ngài tạm thời từ bỏ vinh quang, quyền năng, trở nên trống không để sống một đời sống giống như chúng ta.
Ngài cầu nguyện vì một lý do giống như chúng ta: nối kết với Cha thiên thượng và tìm kiếm sự hướng dẫn trong bước kế tiếp. Tuy nhiên nhiều lần trong lời cầu nguyện, chúng ta thường xin Đức Chúa Trời phê chuẩn cho ý muốn của chúng ta thay vì đi theo ý muốn của Ngài. Cầu nguyện như thế là sai trật. Chúa Giê-su luôn cầu nguyện theo ý muốn của Cha thiên thượng, cho dù điều đó có nghĩa là Ngài phải chết.
Một nhà thần học viết, “Cầu nguyện là đầu hàng trước ý muốn của Đức Chúa Trời và hợp tác với ý muốn ấy.” Nếu tôi quăng một chiếc neo từ thuyền cắm vào bờ và kéo, tôi sẽ kéo bờ biển đến chỗ tôi, hay tôi kéo chính mình xuống bờ? Cầu nguyện không phải là kéo CHÚA về phía mình, nhưng là kéo thẳng chính tôi về với ý muốn của Ngài.

Hãy ném ra chiếc neo của sự cầu nguyện, nhưng nhớ rằng hãy để chiếc neo đó kéo bạn đến với tấm lòng của Đức Chúa Trời.
Hãy dâng trình mọi lời cầu xin, nhưng nhớ rằng Chúa có thể ban cho bạn điều tốt hơn và hợp lý hơn theo sự khôn ngoan của Ngài.

Leave a Reply