SỰ CẦU NGUYỆN (Công vụ 1:14) – Ms Võ Đức Hòa

SỰ CẦU NGUYỆN (Công vụ 1:14) – Ms Võ Đức Hòa

SỰ CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 1:14

Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài.

Có một câu danh ngôn đáng chú ý: Lịch sử là một sự kiện được tái diễn, cho nên người tin Chúa Jêsus tin rằng Đức Chúa Trời cho phép ghi lại Lịch sử Hội thánh trong sách Công vụ Các Sứ Đồ, chắc chắn để nói với Hội thánh ngày nay rằng: Lịch sử Hội thánh Đầu Tiên trong sách Công vụ sẽ được tái diễn, nếu người tin Chúa Jêsus ngày nay áp dụng những điều Kinh thánh đã ghi về Hội thánh Đầu Tiên.

Điều đầu tiên phải áp dụng để Hội thánh ngày nay có thể trở thành như Hội thánh Đầu Tiên là Cầu Nguyện, như được ghi trong sách Công vụ 1:14.

I – Theo Lời Chúa trong Công vụ 1:14 – câu hỏi được đặt ra là – Ai Phải Cầu Nguyện.

 

Câu Kinh Thánh của chúng ta học hôm nay cho biết Hội thánh Đầu tiên đã bắt đầu bằng việc “Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đờn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài”.

“Hết thảy” cầu nguyện. Như vậy, “hết thảy” là bao nhiêu người? Theo Công vụ 1:15, thì Hội thánh lúc bấy giờ có 120 người, thì Hội thánh cần có bao nhiêu người cầu nguyện để được gọi là hết thảy? Chắc chắn không phải 100 người cầu nguyện, cũng không phải 119 người. Cảm ơn Chúa, Hội thánh có 120 người thì 120 đều hiệp lại cầu nguyện.

“Hết thảy” là gồm những người nào? Kinh thánh cho biết: “Hết thảy những người đó”, như vậy câu trả lời là Công-vụ 1:13, Kinh thánh cho biết những người đó là các sứ đồ, tức là những người đã tin và theo Chúa Jêsus, từng phục vụ Chúa Jêsus, từng được học trực tiếp với Chúa Jêsus, là những người đã lãnh đạo Hội thánh, họ đã hiệp lại cầu nguyện, không miễn trừ ai cả. Không phải vì họ có chức vụ cao nên không cần hiệp chung cầu nguyện.

Bài học mà Hội thánh ngày nay nhận được là Hết thảy là các sứ đồ, những người có chức vụ cao trong Hội thánh hiệp chung cầu nguyện, ngoài ra Kinh thánh cũng ghi rõ những người sau đây, dự phần cầu nguyện trong Hội Thánh:

Công vụ 1: Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia, là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. Đến Câu 14 của đoạn 1 với “Các người đàn bà”. Kinh thánh không cho biết có bao nhiêu người đờn bà hiệp chung cầu nguyện lúc bấy giờ, nhưng những người phụ nữ nầy không hề nghĩ rằng chuyện Hội thánh phát triển là chuyện của mấy ông lãnh đạo, không phải chuyện của phụ nữ. Cảm ơn Chúa, lời Chúa xác nhận: “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một” (Ga-la-ti 3:28).

Ai cũng cảm biết mọi người đều có trách nhiệm với Hội thánh của Chúa Jêsus Christ, người chưa tin Chúa còn biết nói: Giặc đến nhà, đờn bà phải đánh, huống chi chúng ta là người tin Chúa Jêsus đối với Hội thánh của Chúa.      

Đoạn 1:14, còn một chi tiết nữa không thể bỏ qua khi Kinh thánh nói về sự cầu nguyện của Hội thánh Đầu Tiên, ấy là trong hết thảy những người hiệp nhau trong Hội thánh có tất cả “Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài. ”Có cả Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài”.

Đây là câu Kinh thánh cuối cùng đề cập đến Ma-ri và anh em của Chúa Jêsus. Cảm ơn Chúa, Kinh thánh cho biết Ma-ri và anh em của Chúa Jêsus không có một ngoại lệ, Kinh thánh không ghi tấc cả những người có mặt lúc bấy giờ hiệp lại nhờ Ma-ri cầu nguyện thế cho họ, nhưng Kinh thánh cho biết Ma-ri và anh em của Chúa Jêsus cũng hiệp chung cầu nguyện.

Đây cũng là câu Kinh thánh xác nhận anh em của Chúa Jêsus (Mác 6:3) đều tin Chúa Jêsus, dù suốt lúc Chúa Jêsus còn trên đất, những người em của Chúa Jêsus không tin Ngài (Giăng 7:2-5). Cảm ơn Chúa, dù họ mới tin, nhưng hết thảy em của Chúa Jêsus cũng hiệp chung cầu nguyện, vì trách nhiệm của họ với Hội thánh.

Có bao nhiêu là bài học áp dụng mà Đức Chúa Trời cho ghi lại trong Kinh thánh sách Công vụ đoạn 1, trước khi Hội thánh phát triển mạnh mẽ, qua sự cầu nguyện. Anh chị em có nhận ra sự khác nhau về sự cầu nguyện của Hội thánh đầu tiên với Hội thánh ngày nay, với Hội thánh mà chúng ta đang sinh hoạt.

Hết thảy hiệp lại cầu nguyện trong Hội thánh, nghĩa là gồm những người lãnh đạo Hội thánh.

Hết thảy hiệp lại cầu nguyện trong Hội thánh, có cả mọi thành phần, gồm cả phụ nữ.

Hết thảy hiệp lại cầu nguyện trong Hội thánh, có Ma-ri và anh em với Chúa Jêsus.

Hãy vì Hội thánh lớn lên, phát triển, mà gác lại mọi việc để Hết thảy Cầu nguyện.

 II – Cách Cầu Nguyện:

Câu gốc Công vụ 1:14 cũng dạy người tin Chúa Jêsus Cách Hội thánh Đầu Tiên Cầu nguyện, bởi đó mà Đức Chúa Trời đã ban cho Hội thánh phát triển mạnh mẽ: “Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đờn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài”

Lời Chúa cho chúng ta biết không phải Hội thánh được Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện không phải vì Hội thánh có đông người cầu nguyện.

Thật sự 12 người cầu nguyện thì đông hơn Hội thánh ngày nay mỗi khi hiệp nhau cầu nguyện. Hãy nhìn vào buổi cầu nguyện của Hội thánh ngày nay thì biết, tại sao sự cầu nguyện của Hội thánh không có hiệu quả. Thống kê cho biết vào thời Hội thánh Đầu tiên được thành lập thì thế giới có khoảng 200 triệu dân số, cho nên 120 người trên tổng dân số thế giới thì Hội thánh có quá ít người cầu nguyện.

Ngày nay với dân số thế giới trên 7 tỉ người, thì số lượng người tin Chúa Jêsus dù có 120 người cầu nguyện rõ ràng quá ít, thế mà, xin Chúa tha thứ, chúng ta cũng không có được, không giữ được.

Vấn đề quan trọng rõ ràng không phải là 120 người hay bao nhiêu người, nhưng lời Chúa trong Công vụ 1:14 nhấn mạnh cách Hội thánh Đầu tiên cầu nguyện với hai chữ ‘Bền Lòng’. Hội thánh Đầu tiên đã giữ được sự bền lòng ít nhất 10 ngày.

‘Bền lòng’ có nghĩa gì?

Kinh nghiệm của cá nhân chúng ta về sự bền lòng cầu nguyện như thế nào? Chắc chắn hết thảy chúng ta đều có kinh nghiệm. Hầu hết Hội thánh khi bắt đầu hiệp nhau cầu nguyện rất hăng hái, rất vui, rất cảm động. Nhưng 1 ngày sau, hoặc 1 tuần sau, số lượng người tham gia cầu nguyện sẽ giảm và càng giảm.

Có lẽ vì vậy, vì không thể bền lòng, nhất là bền lòng cầu nguyện, nên Hội thánh ngày nay không có quyền năng của Đức Chúa Trời để lớn lên trong công việc Chúa.

Có người hỏi một vị mục sư: Sao chúng tôi hiệp nhau mỗi buổi sáng cầu nguyện đã 10 ngày như Hội thánh Đầu tiên, nhưng không thấy Đức Thánh Linh giáng lâm? Chúa đâu có hứa cầu nguyện 10 ngày thì Đức Thánh Linh giáng lâm. Người hỏi còn cố hỏi: Kinh thánh nói rõ Hội thánh Đầu tiên cầu nguyện 10 ngày thì Đức Thánh Linh giáng lâm mà. Vị mục sư đáp: Kinh thánh ghi rõ: Hội thánh Đầu tiên đã cầu nguyện ít nhất 10 ngày, KHÔNG PHẢI 10 NGÀY.

Anh chị em hãy thử đề nghị một cách nào để giúp nhau ‘bền lòng’ cầu nguyện”.

 

III – Tinh Thần Cầu Nguyện:

 

Người Việt Nam có câu: chín người mười ý, nói lên sự hiệp một ý là không khả thi, huống chi 120 người trong Hội thánh đầu tiên lại đồng một ý. Nhiều người có thể hiệp một nghi lễ, hiệp một bề ngoài, hiệp một khi làm gì đó, kể cả nghi thức cầu nguyện, hát thánh ca, đọc Kinh thánh, nhưng hiệp một ý như Kinh thánh sách Công vụ 1:14 nói đến: đồng một ý mà cầu nguyện thì Hội thánh ngày nay đáng học biết bao!

Khó không phải là không làm được. Người đời nói:

Khó khăn đối với người biếng nhác là những rào cản, nhưng đối với người có chí thì khó khắn là nấc thang giúp người đó leo cao hơn.

Đối với người biếng nhác thì chỉ thấy khó khăn trong cơ hội; còn đối với người có chí thì thấy cơ hội trong khó khăn.

Cảm ơn Chúa, những người tin Chúa Jêsus trong Hội thánh Đầu tiên đang ở giữa biết bao khó khăn:

120 người không có người chỉ huy, vì Vị Thầy của họ là Chúa Jêsus Christ đã thăng thiên về trời.

Hội thánh không có ngân quỹ.

Hội thánh không có những người tài trí, họ chỉ là những người thuộc mọi tầng lớp bình dân.

Hội thánh không có nhà thờ để họp lại thờ phượng Chúa.

Chung quanh Hội thánh toàn là thù nghịch đã từng đòi đóng đinh Thầy của họ là Chúa Jêsus, bây giờ chắc chắn cũng sẵn sàng tấn công họ.

Tất cả đều biết đang ở trong khó khăn, khó khăn của cá nhân họ, đến khó khăn hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng chắc chắn họ luôn nhớ lời của Vị Thầy của họ là Chúa Jêsus Christ đã dạy:

Ma-thi-ơ 18:19-20, “Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ”

Giăng 14:13-14, “Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mắc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhơn danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho”

Hết thảy những người tin Chúa Jêsus trong Hội thánh đã nhớ những lời hứa của Chúa Jêsus Christ và cảm ơn Chúa hết thảy đã dẹp lại những khác biệt, tị hiềm, quên đi những khó khăn, hết thảy hãy:

Đồng Một Ý rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời mà họ đang dự phần cần quyền năng của Đức Chúa Trời để phát triển; hết thảy Đồng Một Ý cầu nguyện để Tin Lành được giảng ra toàn thế giới, máu của họ là những người chết không phải tại Chúng ta không làm chứng cho họ biết Chúa Jêsus Christ, là Cứu Chúa của chúng ta, thì sẽ được Đức Chúa Trời đòi nơi họ. còn chúng ta làm tròn trách nhiệm đã làm chứng về Chúa cho họ rồi.

Và quả thật, khi Hội thánh Đầu tiên hết thảy Đồng Một Ý Cầu Nguyện thì Đức Chúa Trời đã dùng Hội thánh Đầu tiên truyền Tin Lành đến ngày nay. Tin Lành truyền đến chúng ta ngày nay, Vậy chúng ta có tiếp tục hoặc dừng lại? Hãy chứng minh quyết tâm của Hội thánh là Tiếp Tục rao truyền Tin Lành của Chúa Jêsus Christ bằng sự cầu nguyện: Hết thảy cầu nguyện, bền lòng cầu nguyện; Hiệp một, Đồng một ý cầu nguyện! Amen!

 

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.