Tạ Ơn Chúa-Cảm Ơn Ân Nhân: ĐỖ THANH UYÊN ĐÃ GIÚP 400 USD & ĐỖ NGỌC PHƯỢNG ĐÃ GIÚP 1000 USD)

Tạ Ơn Chúa-Cảm Ơn Ân Nhân: ĐỖ THANH UYÊN ĐÃ GIÚP 400 USD & ĐỖ NGỌC PHƯỢNG ĐÃ GIÚP 1000 USD)

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.