CHA KÍNH YÊU – Phu nhân Ms Rcom Riêng tôn vinh Chúa

CHA KÍNH YÊU – Phu nhân Ms Rcom Riêng tôn vinh Chúa

 

Cha Kính Yêu

 

1.Cha kính yêu, xin khiến con thuộc Ngài,
Thuộc chỉ riêng mình Ngài,
Xin ý Cha mãi luôn cai trị trọn cả đời sống con.
Có nhiều khi lòng kính mến nhạt phai
Chúa ơi đừng để con xa Ngài.
Cha dấu yêu xin kéo con gần Ngài,
Thờ tôn mình Chúa thôi.

2.Cha kính yêu xin giúp con vâng phục
Luôn bén theo lối Ngài
Thêm sức thiêng giúp con trung thành
Dù kẻ thù cuốn lôi,
Có nhiều khi lòng mến Chúa cạn vời,
Chúa ơi làm mới trái tim con
Cha kính yêu xin giúp con yêu Ngài
Và theo Ngài tín trung

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.