ĐƯỢC GỘI SẠCH TRONG DÒNG HUYẾT (Khải-huyền 1:4-7) Ms Gs Lê Trung Việt

ĐƯỢC GỘI SẠCH TRONG DÒNG HUYẾT (Khải-huyền 1:4-7) Ms Gs Lê Trung Việt

ĐƯỢC GỘI SẠCH TRONG DÒNG HUYẾT

Khải-huyền 1:4-7

I. GIỚI THIỆU

A. Những hiệu quả của thập giá duy trì xuyên suốt mọi thời đại:

  1. Giăng bị đày bởi vì niềm tin nơi Christ của ông
  2. Tiếp sau Calvary sứ điệp về thập giá vẩn duy trì

B. Giăng nhắc nhở bảy hội thánh về thập tự giá:

  1. Công việc tiên tri vĩ đại của ông bắt đầu với thập tự giá và sự phục sinh
  2. Những hội thánh quên thập giá sẽ đánh mất sứ điệp của họ

C. Chuẩn bị cho sự hiểu biết tiên tri bắt đầu tại thập tự giá:

II. NỘI DUNG:

A. Đấng rửa sạch chúng ta là Đấng yêu thương: (c 6)

  1. “Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch chúng ta.”

a.Thập giá nói rằng ĐCT yêu chúng ta (Rom 5:8) “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”

b. Huyết của Đấng Christ không chỉ cứu chuộc tội nhân khỏi tội lỗi và hình phạt đời đời, mà “huyết Chúa Cứu Thế thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết để phụng vụ Đức Chúa Trời hằng sống” (Hê-bơ-rơ 9:14). Điều này có nghĩa là bây giờ chúng ta không bị ràng buộc bởi sự dâng những của tế lễ “vô ích” để có được sự cứu rỗi, mà chúng ta còn tự do khỏi những công việc vô dụng và không hiệu quả của xác thịt để làm vui lòng Chúa. Bởi vì huyết của Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta, bây giờ chúng ta là những tạo vật mới trong Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:17), và bởi huyết của Ngài chúng ta được tự do khỏi tội lỗi để phục sự Đức Chúa Trời hằng sống, để làm vinh hiển danh Ngài, và làm vui lòng Ngài đời đời.

c. Bất kỳ khi nào chúng ta phân vân về tình yêu của Chúa, hãy nhìn về/ xem xét thập giá (Giăng 3:16)

2. Chúng ta được rửa sạch tội bằng dòng huyết của Christ:

a. Heb 9:22 “Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.”

b. 1Giăng 1:7 Nhưng,nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.”

3. Không có thập giá … không có sự thanh tẩy:

a. Sự đổ huyết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá là yếu tố để chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi và được chấp nhận vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

b. Những nghi thức tôn giáo không có quyền năng để thanh tẩy tội lỗi

c. Chỉ có huyết của Christ là tác nhân thánh khiết để tẩy sạch chúng ta

B. Đấng rửa sạch là Đấng nâng chúng ta lên: (c 6)

  1. Câu 6 “..và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.”

a. Được nâng lên từ chổ rách nát chẳng ra gì tới những sự giàu có thật sự

b. Từ một tội nhân trở nên người nhà của ĐCT, công dân thiên quốc, đền thờ để Chúa ngự vào (Eph 2:19,22) “Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. – 22 Ấy,anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.”

c. Chúng ta từ chổ ngoại bang, thấp hèn được tôn lên là hoàng tử / thiên tử.

2. Qua sự thanh tẩy này chúng ta bây giờ phụ hợp cho sự phục vụ thánh:

a. Hãy xem ĐCT làm gì với những con người đánh cá

b. Ngài khiến họ trở nên những người chìa khóa trong việc thiết lập hội thánh của Ngài

3. Những người được gội sạch trong dòng huyết của Ngài được tôn lên từ tội nhân thành người phục vụ thánh.

a. Tương lai họ sẽ sáng lạng như những lời hứa của ĐCT

b. Họ đã được giải phóng từ chổ giới hạn về thời gian đến sự sống đời đời

c. Người được gội sạch bằng huyết của Christ đã được Chúa sắm sẳn một chổ trên thiên đàng…

C. Đấng rửa sạch là Đấng đang trông đợi: (c 7)

  1. sự tập chú của họ bây giờ là về tương lai.

a. Sự tiếc nuối sẽ lùi về sau và phần thưởng đang chờ phía trước

b. Sự trở lại của Chúa là hy vọng phước hạnh của họ (Tít 2:13) “đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ,”

c. Chúa đang chờ đợi để mọi người đều được cứu. (2 Phiero 3:9) “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”

2. Những thử thách ở đây không thể vượt qua khi đó.

a. Họ nhìn về bên kia những vấn đề của thế tục tới những lời hứa về sự trở lại của Christ

b. Những phần thưởng đợi chờ khi đó bây giờ làm họ chú ý (Phi 3:13-14) “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14 nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

3. Thật vậy, Jesus đang chờ đợi mỗi một chúng ta chạy đến với Ngài.

a. Hãy chạy đến với Chúa để trình đâng những linhh hồn lên cho Ngày

b. Hãy chạy đến với Jesus với nhũng kết quả mà Chúa đã giao cho mỗi một người trong chúng ta

4. Kìa, Chúa đang đợi chúng ta ở cuối côn đường….

III. KẾT LUẬN

A. Quí vị đã được gội nhuần trong dòng huyến của Chiên con chưa?

B. Sự thanh tẩy sạch tội đến thông qua đức tin nơi Christ

C. Đến với Đấng Christ để được rửa sạch.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.