SỰ PHỤC HỒI CỦA Y-SƠ-RA-ÊN (Giê-rê-mi 31:1-9) – Ms Gs Võ Cao Phúc

SỰ PHỤC HỒI CỦA Y-SƠ-RA-ÊN (Giê-rê-mi 31:1-9) – Ms Gs Võ Cao Phúc

 

SỰ PHỤC HỒI CỦA Y-SƠ-RA-ÊN

Kinh-thánh: Giê-rê-mi 31:1-9

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đếnGiê-rê-mi 31:3

Mục đích:

Nội dung sứ điệp: Nhờ sự yêu thương đời đời, sự nhân từ của Chúa mà: tín hửu, Hội thánh, cộng đồng Cơ đốc được PHỤC HỒI  (Thế nào là : “PHỤC HỒI” Tiếng anh là:  Restoration. Danh từ Hy-lạp là: Apokatastasis; từ này được thấy trong Công vụ 3:19-21: “Vậy anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để  tội lỗi mình được xóa bôi…để Ngài sai Đấng Christ tức là Đức Chúa Jêsus Christ đến với anh em. Đấng ấy phải được giữ lại trên trời  cho đến thời kỳ muôn vật phục hồi…” vài chổ khác được dùng động từ tương đương từ phục hồi, như là khôi phục, tân trang,  hồi sinh sau khi bị hư hoại, không còn tốt như ban đầu; Sau khi A-đam Ê-va phạm tội thì loài người cần phục hồi.)

Giê-rê-mi 31:1-9 cho biết tuyển dân Y-sơ-ra-ên vui mừng vì điều gì ?

Làm thế nào chúng ta nhận được lời hứa phục hồi từ Đức Chúa Trời  để thỏa vui trong sự thờ phượng ?

Các nhà giải kinh cho biết Gieremi 31: 1-9 là phần có nội dung tiên tri về Đức Chúa Trời PHỤC HỒI  dân Ngài để họ có niềm vui trong sự thờ phượng. 

*Tạ ơn Đức Chúa Trời, covid giảm, chính phủ không còn cấm đeo mark. Tự do hội họp. nhóm lại…

Nội dung:

I. Sơ lược về dân Y-sơ-ra-ên trước khi được phục hồi:

1.Dân biệt riêng:

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta còn nhớ về ngươi, lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, khi ngươi theo ta nơi đồng vắng…Y-sơ-ra-ên vốn là dân biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, vốn là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài…” Gieremi 2: 1-2.

  1. Dân sự lìa bỏ Chúa:

“Nhưng vừa vào đó các ngươi đã làm ô uế đất ta, đã làm cho sản nghiệp ta thành ra gớm ghiếc…các thầy tế lễ, người giảng luật chẳng biết ta nữa. Những kẻ chăn giữ đã bội nghịch cùng ta…các tiên tri đã nhân danh Ba-anh mà nói tiên tri…dân ta đã đổi vinh hiển mình lấy vật vô ích…” Gieremi 2:4-10.

“Mặc dù Đức Giê-hô va đã liên tục sai các đầy tớ Ngài, tức là các nhà tiên tri, đến với các ngươi nhưng các ngươi không chịu nghe, không lắng tai nghe…” Gieremi 25:4-6.

*Vì không trọn thành theo lời Chúa: Ngay từ buổi đầu của tuyển dân Y-sơ-ra-ên  khi vào đất hứa, Đức Giê-hô-va đã cho họ biết rằng Ngài không ban phước vì họ không trọn thành  làm theo điều răn, luật pháp của Ngài. Vì không vâng lời Chúa truyền ban  thì sự rủa sả là điều họ phải đón nhận, đó là hình ảnh cất nhà nhưng không được ở, trồng nho nhưng lại không được nhận kết quả của công lao mình (Phục truyền 28:15-37).

3.Bảy mươi năm lưu đày:

“Đức Giê-hô-va phán nhưng các ngươi chẳng nghe ta, cứ lấy công việc của tay mình chọc giận ta mà chuốc họa vào thân… Ta sẽ sai tất cả các dòng tộc phương bắc và Ne-bu-cát-nết sa, vua Ba-by-lôn, đầy tớ ta đến chống lại xứ nầy và dân cư nó, cùng các nước chung quanh. Ta sẽ tuyệt diệt chúng….” Gieremi 25: 7-9.

“Cả xứ này sẽ trở nên chốn hoang tàn, ghê tởm, các dân tộc này sẽ phải phục dịch vua Ba-by-lôn trong bảy mươi năm”. Gieremi 25:11

*Vì phạm tội, bị lưu đày:  Vì dân Y-sơ-ra-ên phạm tội, Chúa trừng phạt bằng những tháng ngày khóc than, tưởng nhớ đến đền thờ Giê-ru-sa-lem  khi bị phu tù tại xứ người, (ở Ba-by-lôn); cảnh phải treo đàn  không còn vui mừng để hát ca ngợi Đức Chúa Trời  vì cớ lòng sầu thảm lớn (Chúng tôi đang ngồi bên bờ sông Ba-by-lôn, nhớ về Si-ôn và khóc, chúng tôi treo đàn hạc của chúng tôi trên cành dương liễu bên sông ấy…trên đất ngoại quốc, làm sao chúng tôi hát được bài ca của Đức Giê-hô-va ?.(Thi thiên 137:1-4).

 *Ngày nào còn loay hoai với nếp sống tội lỗi, thì ngày ấy chắc chắn chúng ta không thể kinh nghiệm niềm vui trong sự thờ phượng và ơn lành Chúa ban. Hãy nói như Vua Đa-vít trong Thi thiên 51:10  “ Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong con một thần linh ngay thẳng” để mỗi chúng ta được phục hồi  và thỏa vui trong sự thờ phượng Ngài.

II. Lời tiên tri về sự phục hồi: (Phần chính của sứ điệp): Giê-rê-mi 31: 1-9

1.Nền tảng của sự phục hồi: C1-C3.

Câu 3. “Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi (Giê-rê-mi) và phán rằng: phải ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.

==>Ý nghĩa về nền tảng của sự phục hồi dân sự là sự yêu thương đời đời với sự nhân từ của Chúa.

*”Bây giờ tôi thức dậy, thấy giấc ngủ tôi ngon lắm” Gieremi 31:26. ===> Dựa vào câu này có lẽ Gieremi được Chúa mặc khải trong chương này trong lúc ông ngủ.

“…Đức Chúa Trời là  sự yêu thương”.  I Giăng 4:8. ( Chuyện thật: Ms Lê Trung Thành kể ngày March 15, 2022;  thông dịch cho phạm nhân người Việt bị tù ở Edmonton, lấy bugi đập kiến xe, rồi thành băng  cướp…Mục sư Thành vào thông dịch cho tòa án và trại giam , ăn cơm cầu nguyện cho một phạm nhân người Việt em này tin Chúa trong tù và hai dòng lệ tuông rơi…).

Câu 1 “Đức Giê-hô-va phán: Đến lúc đó, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của tất cả các dân tộc Y-sơ-ra-ên, và chúng sẽ làm dân ta

==>“Đến lúc đó” chỉ về sự PHỤC HỒI Y-sơ-ra-ên hậu lưu đày, cũng như chỉ về thời đại Đấng Me-si-a trong tương lai, khi ấy sẽ có một Y-sơ-ra-ên mới , dưới một giao ước mới. Câu 1 cho biết Ngài sẽ là Đức Chúa Trời  của tất cả các gia tộc Y-sơ-ra-ên (12 chi phái bao gồm vương quốc phía bắc lẫn phía nam).

Chương này nói đến sự phục hồi của Y-sơ-ra-ên nói chung và Giu-đa nói riêng về miền đất hứa. Một lần nữa dân của Đức Chúa Trời lại cùng nhau sinh sống  trong phước hạnh của Ngài. Sau khi đảm bảo với họ về sự tái hợp này, Giê-rê-mi bày tỏ rằng Đức Chúa Trời  sẽ lập một giao ước mới và tốt hơn với dân của Ngài, giao ước này gồm cả sức mạnh thuộc linh để vâng theo các điều răn của Ngài.

Câu 2. “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Dân sót lại thoát khỏi gươm dao, tức là Y-sơ-ra-ên, đã được ơn trong đồng vắng, khi ta đi, khiến chúng nó được yên nghỉ  ===> “Dân sót lại thoát khỏi gươm dao” (câu 2) tức gươm dao của người Ba-by-lôn, những người sống sót này  sẽ hình thành nên một dân sót trung tín; họ sẽ trở về quê hương  và tìm nơi an nghỉ.  “được yên nghỉ”  bao gồm cả thể chất lẫn tâm linh.

 ==> Bài học áp dụng :Từ ngày tin Chúa quý vị và tôi có thật được phục hồi và yên nghĩ bao gồm cả thể xác lẫn tâm linh không?

C4-C6.   Câu 4. “Ta sẽ dựng lại ngươi, thì ngươi sẽ được dựng, hỡi gái đồng trinh Y-sơ-ra-ên! Ngươi sẽ lại cầm trống cơm làm trang sức, đi làm một với những người nhảy múa vui vẻ

Câu 5. “Ngươi sẽ lại trồng vườn nho trên núi Sa-ma-ri, những kẻ trồng sẽ trồng và sẽ được hái trái”

Câu 6. “Sẽ có ngày, những kẻ canh trên các núi Ép-ra-im kêu rằng: Hãy chỗi dậy, chúng ta hãy lên núi Si-ôn, đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta!”.

* Lời hứa từ Đức Giê-hô-va cho thấy cơn giận của Ngài đã lui đi khỏi dân tộc Y-sơ-ra-ên;  và họ được tiếp tục nhận được sự ban phước  từ Ngài. Đây thực sự là niềm vui lớn lao của toàn thể dân Chúa , không đơn giản chỉ là kết quả của quá trình gieo trồng. Khi dân Chúa còn ở trong sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, những kẻ canh nơi vọng canh phải thực hiện công tác báo tin trong sự lo lắng  vì quân địch có thể tấn công bất cứ lúc nào; nhưng  giờ đây kẻ canh an tâm chỉ tập trung thực hiện công tác nhắc nhở mọi người hãy vùng dậy thờ phượng Đức Chúa Trời.

 *Ở đây Chúa phát họa nên hình ảnh  về Y-sơ-ra-ên được phục hồi, trong câu 5-6 Ngài nhắc đến Sa-ma-ri và Ép-ra-im, hai cái tên được dùng thay thế cho vương quốc phía bắc, vốn đã bị A-si-ri đánh chiếm hơn một thế kỷ trước đó. Vương quốc phía bắc cũng sẽ được phục hồi cùng với Giu-đa, những ai sống ở phía bắc sẽ lại được quay về Si-ôn (Giê-ru-sa-lem)  để thờ phượng trong đền thờ của Chúa.

*Đức Giê-hô-va phán với dân sự Ngài rằng khi Ngài dựng họ lại thì họ sẽ được khởi dựng  và sẽ vui vẽ trở lại. Trước nhất họ được vui mừng vì lại tiếp tục được  Đức Giê-hô-va ban phước, thể hiện qua việc họ sẽ trồng lại vườn nho  và những người trồng sẽ thu hoạch được trái nho (câu 5).

*Người đời cho rằng người trồng nho được hái trái nho mình trồng  là lẽ đương nhiên; nhưng trong thực tế  để có vụ mùa thu hoạch cần nhiều yếu tố  khác vượt ngoài tầm tay con người . Đối với tuyển dân của Chúa thì đây chính là một trong những kết quả của đời sống được Đức Chúa Trời ban phước. .

==>Ý Áp dụng “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”  là ở điểm này.

 Và cũng từ thời điểm họ được Đức Chúa Trời dựng lại  thì những “kẻ canh” sẽ lại được thực hiện  công tác của mình trong việc nhắc nhở  dân Chúa nhớ đến  những kỳ lễ quan trọng để họ  lên đền thờ Giê-ru-sa-lem thờ phượng Đức Chúa Trời.

C7- C9. Câu 7. “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy trổi tiếng reo vui vì Gia-cốp; hãy hò hét lên vì dân làm đầu các nước. Khá rao truyền ngợi khen mà rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu dân Ngài, là dân còn sót của Y-sơ-ra-ên.”  ==> Người được Chúa PHỤC HỒI sẽ reo vui, hò hét rao truyền, khợi khen Chúa.

Câu 8. “Nầy ta sẽ đem chúng nó về từ xứ phương bắc, nhóm lại từ các đầu cùng đất. Trong vòng chúng nó sẽ có kẻ đui, kẻ què, đàn bà có nghén, đàn bà đẻ hiệp nên một hội lớn mà trở về đây.” ==> Tập thể của những người được Chúa PHỤC HỒI như một hội lớn, như Hội thánh (câu 8), dù bề ngoài hư nát nhưng bề trong cứ đổi mới không ngừng…

Câu 9 “Chúng nó khóc lóc mà đến, và ta sẽ dẫn dắt trong khi chúng nó nài xin ta, ta sẽ đưa chúng nó đi dọc bờ các sông, theo đường bằng thẳng, chẳng bị vấp ngã. Vì ta làm cha cho Y-sơ-ra-ên, còn Ép-ra-im là con đầu lòng ta.”

==> Chúa gọi Gia-cốp (toàn bộ Y-sơ-ra-ên) là dân đứng đầu muôn dân (C7); đó không phải là vì họ xứng đáng được như vậy mà vì Đức Chúa Trời, bởi ân điển đã chọn Y-sơ-ra-ên để trở thành tài sản riêng của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ PHỤC HỒI Y-sơ-ra-ên  vì Ngài là cha của họ, và Ép-ra-im là chi phái lớn nhất của vương quốc phía bắc (đại diện cho cả Y-sơ-ra-ên);  là con trưởng nam của Ngài (Xuất 4:22).

III. Phước hạnh khi được Chúa phục hồi:

1.Phục hồi để tâm linh vui mừng:

Được Chúa phục hồi, đến nhà Chúa, thờ phượng Chúa trong sự vui mừng là ích lợi cho Cơ đốc nhân.

“Lòng vui mừng như một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo”.  Châm ngôn 17:22 .

*Khảo sát 20 công ty có 500 công nhân đến 1 ngàn công nhân; sau 5 năm những công ty nào dành 15 phút đầu giờ hát thánh ca, cầu nguyện, tinh thần công nhân vui thỏa năng suất và lợi nhuận của công ty cao hơn những công ty không dành thời gian cầu nguyện; khiến áp lực tinh thần của công nhân căng thẳng.  Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê -hô-va Thi thiên 122:1

2.Phục hồi để chuẩn bị cho cỏi đời đời:

*Vui mừng được Chúa phục hồi, được thờ phượng Chúa hiện tại là thực hành cho việc thờ phượng Chúa trong cỏi đời đời. “Tôi nhìn xem và nghe tiếng nhiều thiên sứ, các sinh vật và các trưởng lão…đồng lớn tiếng hát: Chiên con đã bị giết xứng đáng được uy quyền…uy lực, tôn trọng, vinh quang và ca ngợi…chúc cho Đấng ngồi trên ngôi và chiên con, được ngợi ca, tung hô vinh hiển…” Khải huyền 5:12-13.

*Ngày nay trong Chúa Jêsus Christ chúng ta được phục hồi nhưng còn có một sự phục hồi quan trọng nữa là đến ngày chúng ta về với Chúa và Ngài phục hồi chúng ta. Nói như anh Nick khi sanh ra không tay không chân nhưng khi về với Chúa Ngài sẽ phục hồi anh có tay có chân. Nhiều người khuyết tật đáng thương nhưng chúng ta tin khi về với Chúa Ngài sẽ phục hồi chúng ta cách trọn vẹn trong nước Trời.

*Sự phục hồi chờ đợi sự trở lại của Chúa, Sứ đồ Phiero cho biết: “Đấng ấy phải được giữ lại trên trời cho đến thời kỳ muôn vật phục hồi như Đức Chúa Trời đã phán qua miệng các nhà tiên tri thánh từ nghìn xưa”. Công vụ 3:21. Thật chính đáng để suy luận rằng sự phục hồi hướng về một tình trạng như tình trạng của con người trước khi sa ngã. Một số người lý luận từ câu “Kỳ thiết lập mọi điều Đức Chúa Trời đã phán”;  theo ý nghĩa về sự cứu rỗi phổ quát. Điều này vượt hơn những gì câu này chứa đựng. Vấn đề này (PHỤC HỒI)  phải được xác định  bởi lời dạy của toàn bộ kinh thánh.

Kết luận:

Bạn có nhận  phước hạnh tuông trào  khi được PHỤC HỒI  và ở trong sự thờ phượng Chúa không ?

Xin Chúa PHỤC HỒI  đời sống chúng ta cùng với dân sự Ngài để có đời sống phước hạnh trong sự thờ phượng; xin giúp chúng ta có được thỏa vui khi thờ phượng Chúa.  Được PHỤC HỒI để sống ích lợi cho công việc Chúa. Amen.

Mục sư  Võ Cao Phúc

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.