CẦU THAY CHO VẤN ĐỀ MUA GHẾ ĐỂ NHÓM THỜ PHƯỢNG – Hội Thánh do Mục sư Đinh Bôn quản nhiệm

 

Kính xin Hội Thánh cầu nguyện cho:

 Hội Thánh của Mục sư Đinh Bôn cần 30 cái ghế: 30 ghế x 100 000 đồng = 3 000 000 đồng = 135 USD

Leave a Reply