GIA ĐÌNH CỦA ÁP-RAM (Sáng thế ký 11:27-32) – Ms Gs Võ Cao Phúc

GIA ĐÌNH CỦA ÁP-RAM (Sáng thế ký 11:27-32) – Ms Gs Võ Cao Phúc

GIA ĐÌNH CỦA ÁP-RAM

Sáng thế ký 11:27-32

Câu gốc: Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Hê-bơ-rơ 11:16.

Giới thiệu/nội dung:

* Niềm tin minh họa:

Ms Phúc xây nhà mua đất cô Bê, ở nhà anh Tuấn nhà máy đường tưởng sẽ ở đó, ra Đà Nẵng học KT nghĩ sẽ ở Đà nẵng, vào Sài Gòn nghĩ sẽ ở Hóc Môn nhiều bò sữa gần nhà cậu ruột, đến Thủ Đức nghĩ sẽ ở gần sông Bình Triệu, đến Đồng Nai Bến Cam nghĩ sẽ ở khi lớn tuổi, rồi đến Edmonton, ……?

* “Như ý Cha” Issac Thái trình bày; Lòng ước mong, lòng ước mong, từ đáy tim con xin dâng lên, lòng ước mong, …Việc ta thấy trước mắt mỗi ngày là do thánh ý Chúa an bài, ngày mai ý nghĩa sẽ tinh tường, như ý Cha…

Từ phân đoạn kinh thánh trên cho chúng ta sứ điệp thuộc linh: Nghe tiếng Chúa gọi, ra khỏi nơi thờ hình tượng, tội lỗi; đi về miền đất Hứa, hướng về Thiên Quốc.

* Nhân ngày Family Day ở Canada (21/02/2022), gia đình Áp-ram là tấm gương trong Kinh thánh giúp Cơ Đốc nhân sống tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh xảy ra với mình, thấy được chương trình của Chúa trong đời sống mỗi ngày của Cơ Đốc nhân…. Cơ Đốc Nhân dù sống ở đâu cũng tin cậy Chúa mở mang dòng dõi thuộc linh “nhân loại mới” tin cậy Đấng Christ và hướng về quê hương trên trời.

Nội dung:

I. Gia phổ từ Sem đến Áp-ram: (C10-C26)

  1. Gia phổ trực hệ từ Sem đến Áp-ram:

* Bảng gia phổ ở đây tương tự bảng gia phổ của A-đam trong Sáng thế 5:3-31. Từ A-đam đến Sem có 11 đời: Sau khi Ca-in giết A-bên em mình (1/4 dân số loài người bị giết) thì: A-đam sanh Sết; Sết sanh Ê-nót;  Ê-nót sanh Kê-nan; Kê-nan sanh Ma-ha-la-le; Ma-ha-la-le sanh Giê-rệt;  Giê-rệt sanh Hê-nóc; Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la; Mê-tu-sê-la sanh Lê-méc; Lê-méc sanh Nô-ê; Nô-ê sanh Sem, Cham, và Gia -phết. ==> Phần gia phổ này được tuyển chọn nó bao gồm những vị tổ phụ trực hệ từ A-đam đến Sem.

* Bảng gia phổ từ Sem đến Áp-ram có 9 đời.

Ghi lại những vị tổ phụ trực hệ của Áp-ram; điều quan trọng là dòng dõi này không chỉ hướng đến Áp-ram nhưng hướng đến Đấng Christ. (Lu-ca 3:34-36. “Khi Đức Chúa Jêsus khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ ba mươi tuổi. Theo ý người ta tin thì Ngài là con Giô-sép, Giô-sép con Hê-li,… Giu-đa con Gia-cốp, Gia-cốp con Y-sác, Y-sác con Áp ra ham, Áp-ra-ham con Tha-rê…..Sết con A-đam, A-đam con Đức Chúa Trời”. ). ==> Áp dụng thuộc linh: Con người được Đức Chúa Trời dựng nên.

  1. Mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời:

Kế hoạch của Đức Chúa Trời trong việc tuyển chọn một dân tộc, qua dân tộc đó Đấng Christ sẽ đến để cứu chuộc nhân loại, kế hoạch này không hề bị cản trở dù gặp những sự việc như  lộn xộn tiếng nói mọi người tản lạc, hay vấn đề nước lụt trước đó (Sáng 7 – nước lụt; Sáng 11 – Tháp Ba-bên).

===> Áp dụng thuộc linh: Đức Chúa Trời có chương trình trên mỗi cuộc đời của Cơ Đốc nhân, trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Ê-phê-sô 1:4.

* Qua gia phổ này nhắc nhớ rằng chúng ta không phải từ con khỉ, không phải tự nhiên có, không phải do tiến hóa như duy vật biện chứng của Lamax Dalwin nhưng chúng ta là hậu tự A-đam và Ê-va do Đức Chúa Trời tạo dựng nên.

II. Bối cảnh gia đình của Áp-ram: (C27-C32)

  1. Hình ảnh một đại gia đình:

C27. “Đây là dòng dõi của Tha-rê: Tha-rê sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran; Ha-ran sanh Lót”.

Kinh thánh bắt đầu lịch sử của một gia đình được Đức Chúa Trời chọn để mang đến sự cứu rỗi cho nhân loại. Áp-ram sau đổi thành Áp-ra-ham. Áp-ram sống vào khoảng năm 2100 TCN; trong Công vụ 7:2-4, Ê tiên nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời đã hiện ra với Áp-ra-ham trong xứ Canh đê trước khi người chuyển đến sống ở Cha-ran. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với Áp-ram có lẽ là yếu tố thúc đẩy cha người là Tha-rê chuyển đến Cha-ran. Áp ram trở thành tổ phụ của quốc gia Do-thái, thuộc dòng dõi Sem.

C28. “Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, khi cha người là Tha-rê hãy còn sống”. ==> U-rơ thuộc xứ Canh-đê: Canh đê là thành phố cổ cách Ba-by lôn khoảng 100 dặm  về phía đông gần sông Ơ-phơ rác , trong xứ I-rắc ngày nay. Người dân ở U-rơ tin thờ Thần “SIN”, thần mặt trăng phù trợ xứ này; đây là lý do sau này Chúa gọi Áp-ram ra khỏi quê hương vòng bà con…

==> Áp dụng thuộc linh là Cơ Đốc nhân phải ra khỏi những tội lỗi. (Đừng bán nhà bỏ xứ như luận văn MA của một sinh viên thần học?).

C29. “Áp-ram và Na-cô cưới vợ; vợ Áp-ram tên là Sa-rai, còn vợ Na-cô tên là Minh-ca; Minh-ca và Dích-ca  tức là con gái của Ha-ran”.

C30. “Vả, Sa-rai son sẻ, nên người không có con”. ==> Thông tin này mang ý nghĩa quan trọng  vì nó chỉ ra rằng quốc gia mới là Hê-bơ-rơ mà Chúa chuẩn bị thiết lập qua Áp-ram  không xuất hiện bởi những cách tự nhiên thuần túy. Đức Chúa Trời chuẩn bị tạo dựng nên một “nhân loại mới”, Ngài sử dụng một phương cách siêu nhiên  để đem đến một đứa trẻ từ người nử son sẽ là Sa-rai (Sáng 18:10-11; 21:1-2). ==> Áp dụng thuộc linh: Cơ Đốc nhân luôn tin rằng hoàn cảnh nào thì Chúa cũng có chương trình cho người tin Ngài giống Sa-rai.

* Ngày gia đình (Family day)  ở Canada ngày 21/2/2022: C27-C32 Có ý về gia đình:  Tha-rê sanh: Áp-ram, Na-cô, và Ha-ran; Ha-ran sinh Lót. Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc xứ Canh-đê, khi cha ông là Tha-rê còn sống. …vợ Áp-ram tên là Sa-rai…Tha-rê dẫn Áp-ram con trai mình, Lót, con trai Ha-ran, cháu mình, vì cha của Lót qua đời nên có lẽ chú của Lót là Áp-ram nhận nuôi ông, và Sa-rai vợ Áp-ram, tức dâu mình, cùng ra khỏi U-rơ… hướng đến Ca-na-an. ==> Áp dụng thuộc linh, Đời sống là một hành trình (Journey)  Hình ảnh có cha (mẹ ), con, dâu, rễ,… cùng đi. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời dẫn dắt đại gia đình của Tha-rê (tin việc Chúa làm). Áp-ra-ham, Y-sác, Gia -cốp, Giô-sép, Môi se… đời sống và gia đình tin bước đi theo Chúa là những cuộc hành trình.

 

Hành trình ra đi của Áp-ra-ham (Painting by Jozsef, 19th century in the Hungarian National Gallery)

  1. Hướng đi của gia đình Áp-ram:

C31. “Tha-rê dẫn Áp-ram, con trai mình, Lót, con trai Ha-ran, cháu mình, và Sa-rai, vợ Áp-ram, tức dâu mình, đồng ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, đặng qua xứ Ca-na-an. Khi đến Cha-ran thì lập gia cư tại đó”. Xem bản đồ: (1) (2) ==>  Theo Giô-suê 24 cho biết: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: Tổ phụ các ngươi là Tha-rê, cha của Áp-ra-ham, và Na-cô thuở xưa ở phía bên sông, và hầu việc các thần khác…nhưng ta chọn Áp-ra-ham… khiến người đi khắp xứ Ca-na-an…” ==> Áp dụng thuộc linh cho Cơ Đốc nhân ngày nay là cá nhân và gia đình chúng ta hãy vâng lời Chúa và hướng về Chúa, hướng về Thiên Quốc, nước Trời, hướng về Hội thánh, hướng về cộng đồng anh chị em trong Chúa… sống trong thế gian nhưng không đồng hóa với thế gian.

Tham khảo: “Vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn…”  Sáng thế 12:1-3.

* Xem bản đồ: “Áp-ram dẫn Sa-rai vợ mình,  Lót, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Cha-ran, từ đó ra đi để đến xứ Ca-na-an, rồi chúng đều đến xứ Ca-na-an…đến cây dẻ bộp của Mô-rê, tại Si-chem. Vả lúc đó dân Ca-na-an ở tại xứ” (3). Sáng thế 12:5.

* “Bây giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn, nên Áp-ram xuống xứ Ê-díp-tô mà kiều ngụ …”   Sáng thế 12:10. (4)

* “Áp-ram ở Ê-díp-tô dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót, đồng trở lên nam phương …Áp-ram rất giàu có, súc vật, vàng và bạc, người vừa đi vừa đóng trại  từ Nam phương trở về Bê-tên …ở về khoảng giữa Bê-tên và A-hi” Sáng thế 13:1-3. (5) – Return to promised land.

* Gương một gia đình khác trong Kinh thánh – gia đình Giô-suê. Câu chuyện: “Giô-suê từ giã lập giao ước tại Si-chem, tập hợp các trưởng lão, các quan xét…Giô suê cho biết: tổ phụ các ngươi là Tha -rê cha của Áp-ra-ham; Chúa ban Gia-cốp và Ê-sau cho Y-sác; Ta sai Môi-se và A-rôn dùng các phép lạ; Ta không muốn nghe Ba-la-am rủa sả nhưng ta buộc người chúc phước cho các ngươi;  Ta sai ong lỗ đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không cày, thành mà các ngươi không xây. Vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va , và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín, bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông…”. Gia đình Giô-suê xác nhận “..ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va” … “Dân sự đáp rằng: Chúng tôi quyết không lìa bỏ Đức Giê-hô-va…chúng tôi sẽ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi , và nghe theo tiếng Ngài”. Giô-suê 24.

III. Áp-ra-ham, gương về đức tin trong Cựu ước:

* “Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành”. Hê-bơ-rơ 11:16.

Tham khảo Hê-bơ-rơ 11.

Bởi đức tin Áp-ra -ham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp; người đi mà không biết mình đi đâu. Người kiều ngụ trên đất ngoại quốc (Canada), ở trong các trại cũng như Y-sác và Gia-cốp, người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Chúa đã xây cất và sáng lập, bởi đức tin dẫu Sa-rai tuổi cao mà còn sanh con cái; từ gia đình Áp-ra-ham sanh ra muôn vàn con cháu đông như sao trời cát biển không thể đếm được… họ đã chết trong đức tin…họ xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất… khi nói như thế là họ đang đi tìm nơi quê hương …họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra  thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn , tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình  là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẳn cho họ một thành. 

Kết luận:

Đề mục, Gia đình của Áp-ram. Gia phổ trực hệ từ Sem đến Áp-ram.

Cơ đốc nhân luôn tin rằng hoàn cảnh nào thì Chúa cũng có chương trình cho người tin Ngài giống Sa-rai.

Đời sống là một hành trình (Journey)  Hình ảnh gia đình có cha (mẹ ), con, dâu, rễ,… cùng đi. Hội thánh ngày nay có: Trưởng lão, nam nữ, thanh niên, nhi đồng, ấu nhi…

Cơ đốc nhân phải ra khỏi những tội lỗi, hình tượng, hướng về Chúa, hướng về Hội thánh, hướng về thiên quốc, hướng vế nước trời, hướng về Canaan thuộc linh.

                                                 ————–ooo—————-

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.