LỚN LÊN TRONG SỰ BIẾT CHÚA (Ê-phê-sô 4:14-16) – Ms Võ Đức Hoà

LỚN LÊN TRONG SỰ BIẾT CHÚA (Ê-phê-sô 4:14-16) – Ms Võ Đức Hoà

Chủ-đề; Lớn Lên Trong Sự Biết Chúa

Kinh thánh: Ê-phê-sô 4:14-16

Câu gốc: Ê-phê-sô 4:14

14Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, 15Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. 16Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.

 

Thư Ê-phê-sô của sứ đồ Phao-lô gởi cho Hôi thánh tại Ê-phê-sô có 6 đoạn, Phao-lô đã dùng 3 đoạn đầu giải thích ĐCT yêu thương dành sẵn cho người tin Chúa Jêsus đủ mọi các phước thiêng liêng trên trời. Để con người có thể hưởng đủ mọi phước thiêng liêng đó, ĐCT đã lấy ân điển trong Chúa Jêsus Christ cứu loài người, ban cho người tin Chúa Jêsus được dự phần trong Hội thánh của Chúa.

Từ đoạn 4 đến đoạn 6, ba đoạn sau, sứ đồ Phao-lô đã khuyên dạy những người đã tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa và Chúa của mình, đã ở trong Hội thánh của Chúa Jêsus Christ phải có đời sống xứng đáng để hưởng đủ mọi ơn phước Đức Chúa Trời ban cho.

Hôm nay chúng ta nhờ ơn Chúa cùng học, một trong các lời khuyên dạy của Lời Chúa dành cho người tin Chúa Jêsus muốn được hưởng mọi ơn phước của Đức Chúa Trời, đó là Lớn Lên Trong Sự Biết Chúa.

 

I – Lý Do Phải Lớn Lên Trong Sự Biết Chúa: Ê-phê-sô 4:14a

 

Ngay khi bắt đầu câu 14, Phao-lô đã nói rõ: “Ngài muốn chúng ta không trẻ con nữa…”. “Ngài” là Ai mà có quyền ra lịnh hoặc đòi hỏi chúng ta không như trẻ con nữa?

Chắc chắn không phải là Phao-lô, dù Phao-lô là người đã đem Tin Lành của Chúa Jêsus Christ đến thành Ê-phê-sô, nhờ đó nhiều người tại thành Ê-phê-sô đã nghe về Chúa Jêsus Christ và đã tin nhận Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa và Chúa cho đời sống của họ.

Nói về một phương diện, Phao-lô có công đem Tin Lành cứu rỗi trong Chúa Jêsus Christ cho những người tin Chúa tại Ê-phê-sô, nhưng Phao-lô chỉ là một thầy giáo, có công chỉ dạy. Dĩ nhiên Phao-lô có một số quyền hạn của người thầy, nhưng không có quyền như một người cha người mẹ là người có ơn ban sự sống cho con.

Đó là lý do Phao-lô không nói: “TÔI muốn anh em không như trẻ con nữa”, nhưng Phao-lô nói rõ: “Ngài muốn, Chúa muốn”.

Cảm ơn Chúa, ngay từ đoạn 1, Phao-lô đã giới thiệu Chúa là AI, tại sao chỉ có Chúa quyền ra lịnh cho chúng ta, trong đó có Phao-lô nữa, “không như trẻ con nữa”.

Ê-phê-sô 1:3, Chúa là Đức Chúa Trời là Đấng có quyền xuống Phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, nghĩa là ngoài mọi thứ phước trên đất mà Đức Chúa Trời Tạo hóa ban cho con người (Mác 10:29-30). Loài người có thể ban cho chúng ta chỉ một vài phước vật chất gì đó trong đời nầy và chỉ trong đời nầy, không phải mọi thứ phước như CJêsus phán: Chúa ban cho chúng ta phước ngay trong đời nầy, trăm lần hơn, vậy mà Chúa còn ban cho người tin CJêsus đủ mọi thứ phước trên trời nữa.

Ê-phê-sô 1:7, Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta ơn phước diệu kỳ là cho chúng ta được sự cứu chuộc trong Chúa Jêsus bởi sự đổ huyết của Chúa Jêsus trên cây thập tự, chúng ta chỉ cần tin thì nhận được.

Ê-phê-sô 1:11, Chúa cho chúng ta chẳng những được tha tội bởi sự chịu chết đổ huyết đền tội của Chúa Jêsus Christ trên thập tự, người tin Chúa Jêsus còn được làm con Đức Chúa Trời kế thừa gia tài của Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 1:13, những phước Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Chúa Jêsus Christ không phải chỉ là nói, là lý thuyết, chỉ là lời hứa, nhưng được ấn chứng, bảo đảm bởi Đức Thánh Linh.

Ê-phê-sô 2:11-14, cảm ơn Chúa, chúng ta là người bị loại khỏi ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng nay nhờ Chúa Jêsus Christ mà chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời, được dự phần trong Nhà Đức Chúa Trời là Hội thánh của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:18).  

Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời đã làm cho cho chúng ta tất cả mọi điều bằng chính huyết Ngài, sự sống của Ngài, bây giờ, Phao-lô nói: “Ngài hay chính Chúa Jêsus Christ muốn chúng ta làm người tin Chúa Jêsus Không Như Trẻ Con Nữa, nói cách khác, Chúa Jêsus Christ muốn chúng ta lớn lên trong đời sống đức tin, không chỉ tin Chúa như một người có đạo chết, mà là người sống có sự lớn lên mỗi ngày.

 

II- Mục Đích Lớn Lên Trong Sự Biết Chúa: Ê-phê-sô 4:14b-15

 

Hai câu Kinh thánh nầy, Lời Chúa cho chúng ta biết mục đích Chúa muốn chúng ta lớn lên trong sự Biết Chúa:

Mặt tiêu cực: 4:14b

Lời Chúa phán rõ mục đích Chúa muốn người tin Chúa Jêsus phải lớn lên trong sự biết Chúa, vì nếu không biết Chúa rõ ràng, nếu không biết Chúa càng ngày càng nhiều hơn, sâu hơn, thì đời sống người tin Chúa Jêsus đó sẽ giống như “con trẻ, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dời đổi theo chiều gió của đạo lạc”. Người tin Chúa Jêsus mà không học biết về Chúa để lớn lên mỗi ngày chắc chắn sẽ làm mục tiêu cho ma quỉ, cho thế gian, và chính bản thân mình lừa gạt, nay nghe hội nầy nói, mai nghe hội kia dạy, không có Lời Chúa là Kinh thánh nên cứ bị dẫn dụ đi sai lạc con đường cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ ban cho.

Sách Châm ngôn 16:25 cảnh cáo chúng ta: “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết”.

Chính Chúa Jêsus Christ cũng cảnh cáo người tin Chúa: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé” (Ma-thi-ơ 7:13-15).

Làm sao để nhận biết con đường dẫn đến sực chết? Làm sao biết con đường dẫn đến sự sống? Làm sao biết kẻ mang lốt chiên mà không phải con chiên trong khi bên trong là muông sói? Nếu tin CJêsus rồi mà không để thì giờ học Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời để lớn lên, giống như một người không học cứ để dốt nát, thì thấy khó coi làm sao?

Mặt tích cực: Ê-phê-sô 4:15.

Cảm ơn Chúa, Lời Chúa cũng bày tỏ ý muốn của Chúa muốn người tin Chúa Jêsus lớn lên hiểu biết Chúa là vì: “Chúa muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chơn thật, để mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu là Đấng Christ”.

Đọc câu 14b thì chúng ta nghe thấy lừa đảo, mưu chước, dỗ dành hay dụ dỗ, lầm lạc, day động, dời đổi, chiều gió của đạo lạc”; còn đến câu 15, chúng ta được nghe những lời nhẹ nhàng, êm dịu như: lòng yêu thương, lẽ chơn thật, được thêm lên trong Chúa Jêsus Christ, nghĩa là càng ngày càng giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24).

Mục đích của Chúa Jêsus Christ đối với người tin Ngài cao quý lắm thay, Chúa muốn người tin Chúa mỗi ngày học KT để biết Chúa hầu lớn lên càng giống Chúa, như người cha người mẹ có con, nuôi con lớn lên mong con được giống Chúa Jêsus Christ khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (Lu-ca 2:52). Chúa không muốn người tin làm người theo đạo, theo tôn giáo, chỉ đi lễ, làm nghi thức tôn giáo, chỉ biết nói Lạy Chúa, lạy Chúa.

 

III – Dấu Hiệu Lớn Lên Hiểu Biết Chúa: Ê-phê-sô  4:16.

 

Đọc qua câu 16, chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trồi đã ban Kinh thánh cho chúng ta. Đức Chúa Trời không ban Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời để chúng ta làm phù phép, để người tin CJêsus niệm kinh, nhưng để người tin Chúa Jêsus đọc, học, làm theo.

Bởi đó, lời Chúa trong câu 16 dùng một sự minh họa rất thông thường, dễ hiểu, ai cũng hiểu được: “Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt kéo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương”.

Cái dễ hiểu thứ nhất là: Thân thể. Ai cũng có một thân thể nên chắn chắn đó là một sự minh họa rõ ràng nhất, không có gì huyền bí cả.

Thân thể không phải là một khối thịt, nhưng gồm rất nhiều chi thể được ràng buộc, được cột chặt dính nhau thành một thân thể. KT dùng từ rất hay: ràng buộc, không phải là trói buộc.

Mụch đích ràng buộc là để thân thể lớn lên. Tiếng Việt nói rõ: thân thể lớn lên; còn thi thể không còn lớn lên, chỉ để phân rã. Người tin Chúa Jêsus là người được kết hiệp trong Thân thể Chúa Jêsus Christ tức là được ở trong HT của Chúa Jêsus Christ thì phải góp phần lớn lên.

Kỳ diệu thay, chẳng những cả thân thể lớn lên, mà chính cá nhân hay một chi thể cũng lớn lên, nếu chi thể nào trong thân thể mà không lớn lên thì thân thể đó đã bị khuyết tật.

Chúa Jêsus Christ muốn người tin Chúa Jêsus mỗi ngày phải lớn lên. Một thân thể lớn lên bằng cách nào?

Ai cũng biết, ấy là:  Thở, Ăn uống.

Hoạt động gồm: học hỏi, làm việc.

Thân thể thuộc linh cũng như vậy, đời sống thuộc linh cũng phải thở là cầu nguyện, phải Ăn uống là Đọc, Học Lời Chúa; và hoạt động mỗi ngày tiếp tục học Lời Chúa, phải tham gia công việc trong Hội thánh.

Cứ mỗi xuân về, một năm mới đã đến, chúng ta lại được thêm một tuổi, xin Chúa cho ai cũng lớn thêm phần thân thể, và Chúa phán: Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa”. Muốn thật hết lòng.

 

 

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.