CÁ NHÂN LỚN LÊN TRONG CHÚA (Ê-phê-sô 4:17 –  5:1-21) – Ms Võ Đức Hoà

CÁ NHÂN LỚN LÊN TRONG CHÚA (Ê-phê-sô 4:17 –  5:1-21) – Ms Võ Đức Hoà

Chủ-đề: Cá Nhân Lớn Lên Trong Chúa

Kinh thánh: Ê-phê-sô 4:17 –  5:1-21

Câu gốc: Ê-phê-sô 4:24 Mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật”.

Tuần trước chúng ta học biết ý muốn của Chúa Jêsus Christ muốn người tin Chúa Jêsus mỗi ngày lớn lên trong sự hiểu biết Chúa nhiều hơn để hiệp nhau làm cho Thân thể của Chúa Jêsus Christ là Hội thánh được lớn lên.

Hôm nay từ Ê-phê-sô 4:17 đến đoạn 5 câu 20, Lời Chúa dạy khuyên người tin Chúa Jêsus phải quan tâm đến đời sống cá nhân mình lớn lên trong Chúa.

I/- Lý Do Đời Sống Cá Nhân Lớn Lên Trong Chúa: Ê-phê-sô 4:17-25

Trong phân đoạn nầy, sứ đồ Phao-lô đã đề cập đến hai hạng người:

(1) Hạng người ngoại đạo, nghĩa là những người chưa tin Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của mình.

(2) Hạng mà sứ đồ gọi là anh em, nghĩa là những người đã ăn năn, tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của mình.

Có gì khác nhau giữa hai hạng người nầy? Khác nhau hoàn toàn.

Ê-phê-sô 4:17-19, người ngoại đạo là người chưa tin Chúa Jêsus Christ là người theo sự hư không của ý tưởng mình, họ chỉ nghĩ đến những sự hư không, nói theo Cô-lô-se 3:2, họ chỉ “ham mến những sự ở dưới đất”

Ê-phê-sô 4:18, người ngoại đạo là người chưa tin Chúa Jêsus là người mà lòng của họ ngu muội và cứng cỏi, không lo tìm biết Đức Chúa Trời, nên ở trong tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 4:19, người ngoại đạo là người mất cả sự cảm biết, chỉ biết chìm đắm trong tội lỗi.

Ê-phê-sô 4:20-24, Hạng người thứ hai mà Phao-lô gọi là anh em. Tất cả những người đã ăn năn tội, tin nhận Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa và Chúa của mình, đều đã được sanh ra trong Đại Gia đình của Đức Chúa Trời, tất cả đều là anh em trong gia đình của Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 4:20, nói rõ tất cả những người đã tin Chúa Jêsus Christ là người đã học biết Đấng Christ.

Ê-phê-sô 4:21, là người biết lẽ thật.

Ê-phê-sô 4:22, là người đã thoát lốt người cũ, không còn ở trong sự hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.

Ê-phê-sô 4:23, người tin Chúa Jêsus Christ là người mới ngay trong tâm chí, không hướng về ham mến trên đất, chỉ ham mến các sự ở trên trời.

Ê-phê-sô 4:24, người tin Chúa Jêsus Christ là người mới, giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật.

Người cũ người đã hư hỏng, người đã chết thì không thể lớn lên, chỉ có sự phân rã hư hoại, còn người đã tin Chúa Jêsus là người sống trong Chúa Jêsus Christ, người mới phàm là người mới người sống thì phải lớn lên.

Đó là lý do chúng ta không gọi người tin Chúa Jêsus Christ là người theo Đạo, người có đạo dù đó là Đạo Tin Lành, chúng ta không giống như người theo Đạo, nhưng chúng ta đi ra làm chứng nói rằng: “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, đang khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Jêsus Christ vì chúng ta chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết đền tội cho ai ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa và Chúa của mình. Lời Chúa phán hứa: “Nhưng hễ ai đã nhận Chúa Jêsus Christ, thì Đức Chúa Trời ban cho người đó quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Chúa Jêsus”.

Bởi đó, chúng ta là người tin Chúa Jêsus Christ, không phải chỉ đi nhà thờ, không chỉ giữ Đạo, nhưng đời sống cá nhân phải được sanh lại, mỗi người lớn lên trong sự hiểu biết Chúa, mỗi ngày phải giống Đức Chúa Trời về sự công bình và thánh sạch của lẻ thật.

Chúa Jêsus phán: Ma-thi-ơ 7:21 “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi”.

Năm Mới đã qua, mỗi chúng ta được lớn lên một tuổi, xin Chúa ban cho chúng ta mỗi người được lớn lên một tuổi trong Chúa.

II- Phương Diện Cá Nhân Cần Lớn Lên Trong Chúa:Ê-phê-sô 4: 24-32.

Trong phân đoạn nầy sứ đồ Phao-lô nêu là một loạt những tội lỗi thường xảy đến cho mọi người đã tin Chúa Jêsus.

Ê-phê-sô 4:25, tội nói dối. Đối với người ngoại đạo thì nói dối thường được xem bình thường, không quan trọng. Tuy nhiên, Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời nghiêm khắc ghi án: “…Khải. 21:8 và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai” Người tin Chúa Jêsus làm chứng về Chân lý, cần nói thật với người lân cận mình để người ta tin Chúa Jêsus. Chúng ta là chi thể cho nhau, người nầy trong Hội thánh nói dối thì mọi người đều nghĩ, những người khác trong Hội thánh cũng nói dối.

Ê-phê-sô 4:26, Lời Chúa dạy rất thực tế, Chúa không dạy: Các ngươi đừng giận, hoặc không được giận, nhưng dạy người tin Chúa Jêsus lớn lên trong Chúa là không kéo dài cơn giận, không để ma quỉ lợi dụng cơn giận của chúng ta khiến chúng ta phạm tội.

Ê-phê-sô 4:28, người tin Chúa Jêsus là người siêng năng, chịu khó làm việc, không lười biếng, làm việc để có thể giúp người khác.

Ê-phê-sô 4:29, người tin Chúa Jêsus lớn lên là người không để lời dữ nào ra từ miệng hại anh em, nhưng nói lời lành giúp anh em.

Ê-phê-sô 4:30-32, người tin Chúa Jêsus là người có lỗ tai biết lắng nghe lời Thánh Linh khuyên dạy qua Kinh thánh là Lời Chúa. Trong lòng là nơi Thánh Linh ngự, đừng chứa những ý tưởng xấu xa, nhưng nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời tha thứ nhau.

Chúng ta thấy rõ người tin Chúa Jêsus không phải là siêu nhân, cũng không phải là người vô cảm không biết vui buồn, nhưng đời sống như mọi người, cũng có những lúc vui buồn giận nhưng người tin Chúa Jêsus biết lắng nghe Lời Chúa dạy gì và làm theo Lời Chúa dạy.

Lời Chúa không dạy chúng ta làm siêu nhân, không bảo chúng ta sống là triết gia, thánh nhân, nhưng dạy Chúa sống bình thường trong Chúa, nhưng mỗi ngày lớn lên, mỗi ngày làm người lớn lên.

III-Tiêu Chuẩn Cá Nhân Lớn Lên Trong Chúa: Ê-phe-sô 5:1-21

Đọc suốt Kinh thánh, chúng ta không tìm thấy lời nào trong Kinh thánh khuyên dạy chúng ta tin Chúa Jêsus rồi trở nên giống người nầy hoặc thánh đồ kia. Lời Chúa luôn luôn khuyên dạy trở nên giống Chúa.

Ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng đã nói: “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1), rõ ràng không phải Phao-lô kêu gọi giống ông, mà giống Chúa Jêsus Christ.

Trong Ê-phê-sô 5:1, sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi: “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài”. Không chỉ bắt chước Đức Chúa Trời, nhưng còn bắt chước như con cái rất yêu dấu của Đức Chúa Trời.

Tiêu chuẩn của người tin Chúa Jêsus Christ là trở nên giống Đức Chúa Trời như một người con yêu dấu giống Cha mình.

Giống điều gì?

Ê-phe-sô 5:2, giống Đức Chúa Trời trong sự yêu thương, qua bằng cớ Chúa Jêsus Christ yêu thương chúng ta. Chính Chúa Jêsus Christ phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:34-35). Không có phương pháp nào làm chứng về Chúa Jêsus Christ tốt bằng tình yêu thương của anh em trong Hội thánh yêu thương nhau như Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta.

Ê-phe-sô 5:3-7, những lời nói xấu nhau, chắc chắn không đến từ sự yêu thương.

Ngược lại, từ Ê-phe-sô 5:8 đến câu 20, Lời Chúa dạy người tin Chúa Jêsus làm người đi trong sự sáng, không làm những việc mờ tối, làm cho người chung quanh nghe tiếng ngợi khen Chúa vang lên từ chúng ta.

Ê-phe-sô 5:20-21 là một lời mà người tin Chúa Jêsus phải học, phải nhớ: “Hãy thường thường nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta 21Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.”.

Chúng ta làm việc gì cũng phải nhơn danh Chúa Jêsus Christ mà làm, chắc chắn điều đó sẽ giữ chúng ta trong sự yêu thương giống Đức Chúa Trời.

Kết thúc: Xin Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho mỗi chúng ta về thuộc thể lớn thêm một tuổi, cũng ban cho chúng ta là con của Chúa cũng lớn lên trong đời sống thuộc linh thêm một tuổi, để ai nấy trong chúng ta mặc lấy chiếc áo mới Chúa ban, xem câu gốc Ê-phê-sô 4:24, Mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Amen.

Muốn thật hết lòng.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.