Phao-lô Vì Đấng Christ Liều Bỏ Mọi Sự (Phi-líp 3:4-8) – Ê-XƠ-TÊ

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.