Cầu thay cho vấn đề: MS ĐINH HỒNG PHE CẦN MỘT CHIẾC XE MÁY ĐI LẠI ĐỂ HẦU VIỆC CHÚA.

Cầu thay cho vấn đề: MS ĐINH HỒNG PHE CẦN MỘT CHIẾC XE MÁY ĐI LẠI ĐỂ HẦU VIỆC CHÚA.

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho: 

Ms Đinh Hồng Phe cần một chiếc xe máy đi lại để hầu việc Chúa
Tổng cộng: 500 USD

Xin Hội Thánh cầu thay để Chúa tiếp trợ  theo ý của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.