Cầu thay cho vấn đề: THẦY TRUYỀN ĐẠO KPĂ NGHIỆP NHIÊN LIỆU ĐỂ XÂY NHÀ NGUYỆN   

Xin Hội thánh cầu nguyện cho vấn đề:

Xây dựng nhà nguyện của Thầy Truyền đạo Kpă Ngiệp thuộc HT Bon Giai Bầu kêu gọi quý ân nhân và quý Ms cùng anh chị em trong HT Giê-rê-mi cầu nguyện để Chúa tiếp trợ các vật liệu còn thiếu như sau:

I.Khung sườn mái

1/Sắt 40×80(1,4 li) 30 cây,giá x310 000=9 300 000

2/Sắt 40×80(2.0 li) 21 cây,giá x415 000=8 715 000

3/Sắt 40×80(1,1 li) 22 cây,giá x232 000=5 104 000

Tổng cộng: 9 300 000 +8 715 000+5 104 00= 23 119 000VNĐ =96 USD

II.Tôn Lợp

1/ Tôn mái

– 4m90 (33 tấm),161m70 x 110 000 =17 787 000

– 3m20 (3 tấm),9m60 x 110 000=1 056 000

2/Tôn nốc: 19 rọc ba x 110 000=2 090 000

3/Vít đóng tôn: 30 bì x 35 000=1 050 000

Tổng cộng: 17 787 000+1 056 000+2 090 000+1 050 000

=21 983 000 VNĐ =913 USD

III.La Phông:

1/ Tôn La Phông: 7m05 (16 tấm): 112,8 x 90 000 =10 152 000

2/ Chỉ nẹp:15 cây x 80 000=1 200 000

3/ Vít lô phông: 3 bì x 100 000=300 000

Tổng cộng: 10 152 000+1 200 000+300 000

=11 652 000 VNĐ = 490 USD

TỔNG CỘNG: 23 119 000+21 983 000+11 652 000=56 754 000 VNĐ =2 360 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Thầy và HT theo ý muốn của Ngài.

Leave a Reply