Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH QUÃNG NGÃI GẶP KHÓ KHĂN TRONG MÙA THU HOẠCH

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH QUÃNG NGÃI GẶP KHÓ KHĂN TRONG MÙA THU HOẠCH

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho Hội Thánh ở Quảng Ngãi bị gặp khó khắn năm nay.

Thời tiết thay đổi nên mùa không thu hoạch được.

Một phần bị chuột cắn phá.

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho nan đề.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.