Cầu thay cho vấn đề: ĐIỂM NHÓM DO THẦY ĐINH NÚI QUẢN NHIỆM CẦN 1 CÁI GIẾNG NƯỚC KHOAN (Tổng cộng: 1100 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Điểm nhóm do thày Đinh Núi quản nhiệm (thuộc quản lý của Ms Đinh Dĩa) cần 1 giếng nước khoan để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của Hội Thánh.

Tổng cộng: 25 000 000 VNĐ = 1100 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Leave a Reply