HÀNH TRANG BƯỚC VÀO NĂM MỚI (Giô-suê 1:1-15) – Ms Võ Đức Hòa

Chủ đề: HÀNH TRANG BƯỚC VÀO NĂM MỚI

Chủ đề: HÀNH TRANG BƯỚC VÀO NĂM MỚI

Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-15

Diễn giả: Ms Võ Đức Hòa

I. Có Đức Chúa Trời ở cùng (Giô-suê 1:1-6)

Giô-suê 1:5b ; Phục-truyền 8:2-4

II. Có Lời Chúa (Giô-suê 1:7-8)

Giô-suê 1:7-8 ; Giăng 5:39

III. Hiệp một (Giô-suê 1:10-18)

Giô-suê 1:12-15 ; Ma-thi-ơ 5:23-24 ; Công 1:14 ; Công 2:41 ; Công 3:1 ; Giô-suê 1:5b ; Giô-suê 1:8

Leave a Reply