Tri ân Gia đình cô Tâm Smith đã tặng quà cho chương trình Truyền giảng; Ms Phan Kiều, Ms Lê Quang Thanh; con Ms Đinh Dĩa, con Ms Đỗ Quốc Cường, con thầy Đinh Hàu, con thầy Đinh Rách, con thầy Đinh A Ra

Tri ân Gia đình cô Tâm Smith đã tặng quà cho chương trình Truyền giảng; Ms Phan Kiều, Ms Lê Quang Thanh; con Ms Đinh Dĩa, con Ms Đỗ Quốc Cường, con thầy Đinh Hàu, con thầy Đinh Rách, con thầy Đinh A Ra

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.