Cầu thay cho vấn đề: CON THẦY ĐINH RÁCH ĐANG NẰM TẠI BỆNH VIỆN QUÃNG NGÃI

Cầu thay cho vấn đề: CON THẦY ĐINH RÁCH ĐANG NẰM TẠI BỆNH VIỆN QUÃNG NGÃI

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho Đinh Thị Một (con Thầy Đinh Rách) đang nằm tại bệnh viện Quãng Ngãi.

Xin Chúa tiếp trợ và chữa lành cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.