Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS ĐINH TRĂNG QUẢN NHIỆM CẦN MUA GHẾ VÀ QUẠT (Tổng cộng: 130 USD)

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS ĐINH TRĂNG QUẢN NHIỆM CẦN MUA GHẾ VÀ QUẠT (Tổng cộng: 130 USD)

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh do Ms Đinh Trăng quản nhiệm cần tài chính để mua cho Hội Thánh:

– 25 cái ghế

– 1 cái quạt

Tổng cộng: 3 000 000 VNĐ = 130 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.