Cầu thay cho vấn đề: TĐ TRƯƠNG HỮU TÂM CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ MUA ĐIỆN THOẠI MỚI (ĐIỆN THOẠI TRỊ GIÁ 100 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Truyền đạo Trương Hữu Tâm có tài chính để mua 1 chiếc điện thoại mới.

Tổng cộng:  2 300 000 VNĐ = 100 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Leave a Reply