Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS KSOR NOM QUẢN NHIỆM CẦN MUA GHẾ (Tổng cộng: 855 USD)

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS KSOR NOM QUẢN NHIỆM CẦN MUA GHẾ (Tổng cộng: 855 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh do Ms Ksor Nom quản nhiệm cần tài chính để mua ghế gỗ cho Hội Thánh này.

Tổng cộng: 20 000 000 VNĐ = 855 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.