Cầu thay cho vấn đề: HT GÒ REN DO TĐ ĐINH CHÍNH QUẢN NHIỆM CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ LÀM CỬA NHÀ NGUYỆN (Tổng cộng: 640 USD)

Cầu thay cho vấn đề: HT GÒ REN DO TĐ ĐINH CHÍNH QUẢN NHIỆM CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ LÀM CỬA NHÀ NGUYỆN (Tổng cộng: 640 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh Gò Ren ở Sơn Hà, Quảng Ngãi do Truyền đạo Đinh Chính quản nhiệm cần tài chính để là cửa nhà nguyện.

Tổng cộng: 15 000 000 VNĐ =  640 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.