CƠ ĐỐC NHÂN VỚI CÁC MỐI QUAN HỆ (Cô-lô-se 3:18-4:1) – EXOTE

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.