Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH IABLANG CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ CÓ 1 BỮA ĂN TRƯA CHO 50 MS CÁC HỆ PHÁI VỀ HIỆP NGUYỆN TRƯỚC NGÀY 23/8/2022 (Tổng cộng: 65 USD)

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH IABLANG CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ CÓ 1 BỮA ĂN TRƯA CHO 50 MS CÁC HỆ PHÁI VỀ HIỆP NGUYỆN TRƯỚC NGÀY 23/8/2022 (Tổng cộng: 65 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh IABLANG cần tài chính để có một bữa ăn trưa cho 50 Ms các hệ phái về hiệp nguyện trước ngày 23/8/2022.

Tổng cộng: 1 500 000 VNĐ = 65 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.