TIẾNG GỌI CỦA TÌNH YÊU, NHẮM MỤC ĐÍCH MÀ CHẠY (II Các vua 2:1-25; Phi-líp 3:8-14) – Ms Võ Đức Hòa

TIẾNG GỌI CỦA TÌNH YÊU, NHẮM MỤC ĐÍCH MÀ CHẠY (II Các vua 2:1-25; Phi-líp 3:8-14) – Ms Võ Đức Hòa

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.