Cầu thay cho vấn đề: MS NAY VIH ĐANG CHUẨN BỊ MỔ RUỘT THỪA (Tổng cộng: 215 USD)

Cầu thay cho vấn đề: MS NAY VIH ĐANG CHUẨN BỊ MỔ RUỘT THỪA (Tổng cộng: 215 USD)

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho Ms Nay Vih đang chuẩn bị mổ ruột thừa.

Tổng cộng: 5000000 VNĐ = 215 USD

Xin Hội Thánh cầu nguyện và hỗ trợ tài chính để giúp đỡ cho việc điều trị theo ý của Chúa.

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.