CẦU NGUYỆN LÀ NGUỒN QUYỀN NĂNG KHÔNG THỂ THIẾU TRONG TRUYỀN GIÁO VÀ THIẾT LẬP HỘI THÁNH (Giê-rê-mi 33:3) – Ms Gs Lê Trung Việt

CẦU NGUYỆN LÀ NGUỒN QUYỀN NĂNG KHÔNG THỂ THIẾU TRONG TRUYỀN GIÁO VÀ THIẾT LẬP HỘI THÁNH (Giê-rê-mi 33:3) – Ms Gs Lê Trung Việt

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.