Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS ĐINH K LẾT QUẢN NHIỆM CÓ 5 HỘ GIA ĐÌNH THIẾU NƯỚC, NÊN CẦN 1 GIẾNG NƯỚC ĐỂ PHỤC VỤ TRONG SINH HOẠT (Tổng cộng: 1100 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh K Tư, Sơn Giang, Sơn Hà, Quảng Ngãi do Ms Đinh K Lết quản nhiệm (thuộc quản lý của Ms Đinh Dĩa) cần 1 giếng nước để phục vụ cho sinh hoạt của 5 gia đình tín hữu đang bị thiếu nước.

Tổng cộng: 25 000 000 VNĐ = 1100 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Leave a Reply