Cầu thay cho vấn đề: ĐIỂM NHÓM CỦA THẦY ĐINH RÁCH Ở XÓM RUỘNG CHANH, SƠN GIANG, SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI CẦN XÂY NHÀ BẾP & NHÀ VỆ SINH (Tổng cộng: 2586 USD)

Cầu thay cho vấn đề: ĐIỂM NHÓM CỦA THẦY ĐINH RÁCH Ở XÓM RUỘNG CHANH, SƠN GIANG, SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI CẦN XÂY NHÀ BẾP & NHÀ VỆ SINH (Tổng cộng: 2586 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Điểm nhóm xóm Ruộng Chanh, Sơn Giang, Sơn Hà, Quảng Ngãi ở Sơn Hà, Quảng Ngãi do Thầy Đinh Rách phụ trách cần xây nhà bếp và nhà vệ sinh. 

Tổng cộng: 60 000 000 VNĐ =  2586 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.