Cầu thay cho vấn đề: MSNC NGUYỄN CHÍNH CẦN SỬA LẠI NHÀ VỆ SINH (Tổng cộng: 500 USD)

Cầu thay cho vấn đề: MSNC NGUYỄN CHÍNH CẦN SỬA LẠI NHÀ VỆ SINH (Tổng cộng: 500 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

MsNc NGUYỄN CHÍNH cần sửa lại nhà vệ của Hội Thánh. 

Tổng cộng: 500 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.