Cầu thay cho vấn đề: HT BAPTIST MINH ĐỨC CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ GÓP PHẦN VÀO THÁNH KINH HÈ 2022 (Tổng cộng: 550 USD)

Cầu thay cho vấn đề: HT BAPTIST MINH ĐỨC CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ GÓP PHẦN VÀO THÁNH KINH HÈ 2022 (Tổng cộng: 550 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Chương trình Thánh Kinh hè này vào đầu tháng 7/2022 của Hội Thánh Baptist Minh Đức do Ms Lê Hữu Hậu Quản nhiệm có 150 Em thiếu nhi tham dự Thánh Kinh hè với số tiền dự chi:

1. Ăn trưa ngày thứ 1: 150 em x 15.000 VNĐ  =   2.250.000 VNĐ
2. Ăn trưa ngày thứ 2: 150 em x 15.000 VNĐ  =   2.250.000 VNĐ
3. – Vở + viết cho khóa học

    – Quà kết thúc khóa học

                                       150 em x 50.000 VNĐ  =   7.500.000 VNĐ

4. Phụ kiện học viên:   150 em x 10.000 VNĐ   =  1.500.000 VNĐ
5. Giải lao (Bánh, kẹo, nước)                             =   1.000.000 VNĐ
6. Giáo viên ăn trưa :

                      2 ngày x 10 người x 60.000 VNĐ = 1.200.000 VNĐ

Tổng chi                                                               = 15.700.000 VNĐ
Hội Thánh hiện có                                               = 3.000.000 VNĐ
Phần còn lại:                                                       = 12.700.000 VNĐ 

                                                                              = 550 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.