CHỨC VỤ RAO GIẢNG SỰ CỨU RỖI (Ê-sai 61:1-3) – Ms Võ Đức Hoà

Leave a Reply