CẦU THAY CHO VẤN ĐỀ: Cô Đinh Thị Lạc đang thiếu phương tiện đi lại (xe máy trị giá 1000 USD) để phục vụ Chúa.

CẦU THAY CHO VẤN ĐỀ: Cô Đinh Thị Lạc đang thiếu phương tiện đi lại (xe máy trị giá 1000 USD) để phục vụ Chúa.

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho: 

Mục sư K Lết đang thiếu phương tiện đi lại (xe máy trị giá 1000 USD) để phục vụ Chúa.

Xin Hội Thánh cầu nguyện để Chúa tiếp trợ theo ý của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.