Cầu thay cho vấn đề: MS LÊ VĂN CHÍNH CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ ĐÓNG TIỀN THUÊ NHÀ Ở LÀO (Tổng cộng: 1200 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Ms Lê Văn Chính cần 2700 USD để đóng tiền thuê nhà 1 năm ở Viêng Chăn, Lào. Hiện tại, ông đã được ân nhân giúp đỡ 1500 USD. Vậy, còn 1200 USD. Ngày 29/5/2022 là đến hạn nộp đóng tiền thuê nhà. Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Leave a Reply