Bài đố Kinh Thánh (trắc nghiệm) thứ 4

Bài đố Kinh Thánh (trắc nghiệm) thứ 4

Xin vui lòng bấm nút bên dưới để làm bài (dành cho người có gmail)

Bài đố Kinh Thánh thứ 4:

Bài đố Kinh Thánh trắc nghiệm (dành cho người không có gmail):

Xin vui lòng làm ra giấy hoặc đánh giấy dưới dạng word và nộp qua Zalo Ms Phan Kiều: 0908141676

Phần 1: Tôi là ai (Đoán nhân vật trong Kinh Thánh)

Câu 1: Hai người này do thám xứ Ca-na-an và vì tính can đảm mà bị cả hội chúng toan ném đá và là hai người duy nhất ra khỏi Ai-cập mà được vào đất hứa Ca-na-an.

A. Giô-suê và Ca-lép

B. Na-tha-na-ên và Ê-li-áp

C. A-hi-đan và A-hi-ê-xe

D. Ê-li-a-sáp và Ê-lít-su

Câu 2: Tôi không có một tật bệnh nào trong cơ thể và không đi khỏi nơi thánh?

A. Thầy tế lễ

B. Người Lê-vi

C. Vua

D. Tiên tri

Phần 2: Chọn đáp án đúng

Câu 3: Sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, không tính chi phái Lê-vi, thì dân Y-sơ-ra-ên. có bao nhiêu người nam từ 20 tuổi trở lên?

A. 503.550

B. 603.550

C. 703.550

D. 703.550

Câu 4: Người thuộc chi phái Lê-vi biệt riêng ra để làm những việc gì đối với đền tạm và mọi vật bên trong đền tạm?

A. Coi sóc

B. Vận chuyển

C. Đóng trại chung quanh

D. Cả 3 đều đúng

Câu 5: Người của chi phái Lê-vi thuộc về Đức Chúa Trời, vì Chúa chọn người Lê-vi thay thế cho hết thảy:

A. Con út của Y-sơ-ra-ên

B. Con thứ của Y-sơ-ra-ên

C. Con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên

D. Câu C sai

Câu 6: Người Na-xi-rê là người:

A. Nam

B. Nữ

C. Nam và nữ

Câu 7: Người Na-xi-rê phải kiêng cữ những điều gì?

A. Không uống rượu, vật say, nước nho và không ăn trái nho

B. Không cạo đầu

C. Không đến gần người chết

D. Cả 3 đều đúng

Câu 8: Vật gì phải dâng cùng với các lễ dâng, vì vật đó là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời với dân Do-thái ?

A. Đường

B. Muối

C. Cát

D. Dầu

Câu 9: Trên bàn thờ dâng của lễ thiêu cho Chúa, cái gì hằng để cháy luôn luôn, không tắt?

A. Đèn dầu

B. Nến

C. Lửa

D. Đuốc

Câu 10: Khi vào hội mạc, các thầy tế lễ sẽ chết nếu uống thứ gì ?

A. Rượu

B. Bia

C. Cồn

D. Cả ba đều đúng

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.