Cơ Đốc Nhân & Danh Phận/Vị Trí Của Mình (Ê-phê-sô 2:19-22) – Ms Gs Lê Trung Việt

Cơ Đốc Nhân & Danh Phận/Vị Trí Của Mình (Ê-phê-sô 2:19-22) – Ms Gs Lê Trung Việt

Eph 2:19-22 Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. 20 Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, 21 cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. 22 Ấy,anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

 1. Giới Thiệu
 2. Sự chào mừng của mùa
 3. Không thể đếm hết những thiệp chúc mừng được gửi qua mail
 4. Những sự chòa mừng và lễ tiệc
 5. Năm mới không thực sự mới
 6. Trong khi có hang triệu người tung hô “Chúc mừng năm mới” họ vẫn sẽ thức tỉnh được những gánh nặng củ giống như trước đây.
 7. Thay vì một năm mới vui vẻ, đối với nhiều người nó sẽ là điều khủng khiếp đang treo phía trước
 8. Không có thời khắc linh thiêng đột nhiên mở ra những điều không tưởng
 9. Điều gì làm Năm Mới Vui Vẻ?
 10. Đối với người thế gian nói chung, người không thuộc về Chúa nói riêng

Gánh nặng cuộc đời gia tăng theo năm tháng của cuộc đời và chúng ta thường nghe đâu đó những lời than thở về những gánh nặng họ phải mang lấy trên đôi vai nhỏ bé của mình.

Có lẽ người ta thấy nhiều điều nhiểu dương, và đôi khi phải đương đầu vơi nhiều thứ vượt quá sức chịu đựng của mình để rồi phải thốt lên rằng “Vui thì chốc lát mà sầu thì thiên thu chăng?

Cho dù họ có nhận bao nhiêu lời chúc tốt đẹp đi chăng nữa thì vòng xoáy và gánh nặng của cuộc đời vẫn bao trùm lên nhân loại, đến nỗi người ta phải thốt lên rằng “Đời là bể khổ”.

Thậm chí có không it người chịu không nỗi đành phải tự kết liễu cuộc đợi của mình qua những hình thức tự sát cho dù họ có được nhiều tài sản trên đất. Nếu được làm lại cuộc đời họ cũng không muốn làm người điển hình như nhà thơ Nguyễn Công Trứ mang “tâm trạng bi quan ngán ngẩm cho kiếp người trôi nổi vật vờ trên dòng đời dâu bể…”, lời thơ “chỉ còn là tiếng thở dài đầy bất lực và thoái thác đối với kiếp người”, ước muốn làm cây thông “chỉ là một ước mơ hão huyền xa vời trong kiếp Tái sinh – Luân hồi…”. nó ngược lại hoàn toàn với CĐN, người tin Chúa!

 1. Đối với CĐN, con cái của ĐCT

Từ chổ giống như người ở thế gian, từ một đời sống trụy lạc, hư mất trở nên một đời sống khác biệt thông qua việc tin nhận Jesus Christ làm Cứu Chúa của cuộc đời mình, ăn năn và xưng tội của mình tới Ngài. Tại thời điểm đó mọi tội lỗi được tha hay xóa sạch để rồi được trở nên địa vị làm con cái của ĐCT – được hòa thuận với ĐCT thông qua Jesus Christ.

 

 1. Nội Dung
 2. Coâng daân thieân quoác.

 Soáng treân baát kyø moät ñaát nöôùc naøo, chuùng ta đeàu phaûi coù giaáy chöùng nhaän hôïp phaùp cuûa nöôùc ñoù, nghóa laø chuùng ta phaûi coù hoä khaåu, coù chöùng minh cuûa nöôùc ñoù… Tröôùc khi tin nhaän Chuùa laøm chuû teå cuûa ñôøi mình, chuùng ta thuoäc veà theá gian vaø nhöõng ñieàu maø ngöôøi ngoaïi thöôøng laøm, cuùng kính, thôø laïy hình töôïng, xa caùch Ñöùc Chuùa Trôøi, huït maát aân ñieån cuûa Ngaøi. Baây giôø chuùng ta ñöôïc goïi laø cñn, laø coâng daân thieân quoác, laø thaùnh ñoà vaø ñöôïc saùnh ngang haøng vôùi caùc ñaáng thöôû xöa. “Döôøng aáy anh em chaúng phaûi laø ngöôøi ngoaïi, cuõng chaúng phaûi laø keû ôû troï nöõa, nhöng laø ngöôøi ñoàng quoác vôùi caùc thaùnh ñoà” (c 19)

Thöa HT, cuoäc soáng treân traàn theá naøy thaät ngaén nguûi quùa phaûi khoâng, coù nhieàu ngöôøi hoái tieác vì khoâng coù ñuû thôøi gian ñeå laøm moät ñieàu gì ñoù. Coù nhaø thô ví saùnh cuoäc ñôøi nhö moät boùng caâu qua cöûa soå, sôùm nôû-toái taøn… coù caâu ‘nhaân sanh thaát thaäp coå lai hi’ Chuùng ta soáng treân traàn gian naøy ñöôïc bao laâu? 70, 80 hay 100 naêm laø cuøng, roài cuõng qua ñi ñeå nhöôøng cho theá heä treû thay theá chuùng ta. Con ngöôøi thöôøng hay töï haøo veà quoác gia maø chuùng ta ñang soáng, vì coù theå ñoù laø nôi chuùng ta sinh ra vaø lôùn leân vôùi nhieàu kyû nieän khaén khít vôùi ñôøi mình “Queâ höông laø chuøm kheá ngoït…” nhöng ñoù chæ laø taïm thoâi vì KT khaúng ñòng raèng chuùng ta soáng treân theá gian naøy chæ nhö moät ngöôøi khaùch, chæ laø kieàu nguï. Vì queâ höông ñôøi ñôøi cuûa chuùng ta laø ôû treân thieân ñaøng, moät quoác gia khoâng hö ñi, khoâng oâ ueá vaø ñaày phöôùc haïnh.

Chuùng ta thaáy trong thôøi cuûa Phao loâ, ñöôïc laøm coâng daân la maõ laø moät ñieàu danh döï vì luùc ñoù Ñeá quoác la maõ chinh phuïc theá giôùi, nhöng oâng khoâng heà quan taâm ñeán ñieáu ñoù, khi vieát thö cho hoøa thöôïng Philíp raèng: “Nhöng chuùng ta laø coâng daân treân trôøi; aáy laø töø nôi ñoù maø chuùng ta troâng ñôïi Cöùu-Chuùa mình laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ” Philip 3:20.

Thaät vaäy, cho duø con ngöôøi coù töï haøo veà quoác gia cuûa mình ñi chaêng nöõa, cho duø coù yeâu queâ thaém thieát bao nhieâu, toâi cuõng daùm noùi raèng khoâng coù moät vöông quoác naøo treân theá giôùi naøy laø hoaøn thieän tuyeät ñoái caû. Vì baát kyø moät quoác gia naøo cuõng coù toäi loãi xaûy ra duø nhieàu hay ít, thaønh phoá naøo cuõng coù beänh vieän- nôi ñau ñôùn beänh taät reân sieát, ñaát nöôùc naøo cuõng coù caùc nhaø tuø, vaø nôi naøo cuõng coù nghóa trang nôi maø khoùc loùc vaø buoàn thaûm. Chæ coù thieân ñaøng laø hoaøn thieän maø thoâi! “Nhöng hoï ham meán moät queâ höông toát hôn, töùc laø queâ höông ôû treân trôøi; neân Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng hoå theïn maø xöng mình laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï, vì Ngaøi ñaõ saém saún cho hoï moät thaønh.” Heâ-bôrô 11:16.

Chính vì ñieàu naøy cñn khoâng ñaët naëng vaán ñeà veà nhöõng thöù ôû traàn gian naøy nhö: ñöôïc, thua, thaønh, baïi … vì taát caû chæ laø taïm thôøi seõ qua ñi moät ngaøy naøo ñoù, khoâng theå saùnh vôùi nhöõng thöù ñôøi ñôøi maø Chuùa höùa ñeå daønh cho chuùng ta treân thieân quoác cuûa Ngaøi. Phao loâ khuyeân chuùng ta trong 2Coârintoâ 4: 16-18. “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng,dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. 17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, 18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy”. vàø ñoù cuõng laø lyù do Ñanieân vaø baïn cuûa oâng thôø phöôïng Chuùa cho duø chaáp nhaän söï cheát cuûa theå xaùc. (Ñaniel 3: 17,18).

 1. Laø ngöôøi nhaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. c 19b.

Coù moät chaùu beù ngaøy ñaàu tieân ñeán tröôøng maãu giaùo, coâ giaùo hoûi chaùu: nhaøu chaùu ôû ñaâu? Chaùu beù lieàn chæ tay tôùi moät caên nhaø thaät to ôû caïnh goùc phoá traû lôøi: ñoù laø nhaø cuûa chaùu. Khoâng phaûi, ñoù laø nhaø cuûa oâng luaät sö A maø, coâ giaùo phaân traàn. Chaùu beù ñaùp nhanh- ñoù laø nhaø cuûa chaùu vì oâng luaät sö ñoù laø boá cuûa chaùu.

Thöa quùy HT, ñòa vò cuûa chuùng ta ngaøy hoâm nay laø ngöôøi nhaø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, chuùng ta laø thaønh vieân trong ñaïi gia ñình ñoù, vaø cuõng laø con caùi cuûa nöôùc trôøi. ñaây laø moät ñaëc aân cao quùy maø Chuùa ñaõ chuaån bò saún cho chuùng ta töø buoåi saùng theá. A men!!

Moät khi ñaû laø ngöôøi nhaø, nghóa laø chuùng ta phaûi coù traùch nhieäm vaø boån phaän tôùi ngoâi nhaø cuûa chuùng ta, neáu khoâng thì ai seõ chaêm lo gia ñình chuùng ta? Tröôùc ñaây neáu coù ai töôûng raèng mình laø ngöôøi döng hay laø keû ôû troï, ai laøm gì maëc ai, HT ra sao maëc keä, khoâng quan taâm, thích thì ñi nhoùm, buoàn thì ôû nhaø ñi chôi, ñöôïc khoâng möøng, maát khoâng lo… Baây giôø xin ñöøng coù thaùi ñoä nhö vaäy nöõa, treân ñöôøng theo Chuùa moãi ngaøy phaûi toát hôn, vaø nhaän thaáy raèng HT naày laø cuûa chính mình, nhöõng gì lieân quan tôùi HT laø lieân quan tôùi chính mình. Moãi chuùng ta hay chung tay xaây döïng nhaø Chuùa, toâi tin chaéc HT seõ phaùt trieån maïnh meõ, vinh hieån danh Chuùa, vaø roài Chuùa seõ ban phöôùc xöùng ñaùng cho coâng vieäc cuûa chuùng ta.

Chuùng ta coù theå hoïc theo göông Phao Loâ, keå töø khi gaëp Chuùa, cuoäc ñôøi vaø thaùi ñoä cuûa oâng thay ñoåi hoaøn toaøn, oâng ñi theo tieáng goïi cuûa Chuùa, chaáp nhaän gian khoù, thöû thaùch, baét bôù ñeå trôû neân coâng cuï ñaéc löïc trong tay Ngaøi, laøm lôïi cho Chuùa vinh hieån danh Ngaøi (2Coârintoâ 11:22-29). Coù leû chuùng ta khoâng theå so saùnh vôùi caùc thanh ñoà ngaøy xöa, nhöng chuùng ta cuõng coù theå laøm nhöõng vieäc nhoû nhö moät thanh cuûi trong loø nöôùng baùnh cuõng ñuû laøm saùng danh Ngaøi.

 1. Ngöôøi thuoäc veà ñeàn thôø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. (c 20,21,22)

Cảm tạ ơn thương xót của Chúa chúng ta, Ngài không nhưng cho chúng ta được làm công dân thiên quốc, và  làm thaønh vieân trong ñaïi gia ñình Ngaøi vaø roài laø ñeàn thôø thaùnh vaø soáng maø chính Chuùa ngöï vaøo nhö trong Roâma 12. ñieàu naøy cuõng coù nghóa laø hoøn ñaù soáng trong ñeàn thôø Thaùnh cuûa Ngaøi cuõng gioáng nhö một tế bào sống trong một cơ thể sống của mỗi chúng ta đây, một thaân theå được xây dưng bởi haøng tyû teá baøo SOÁNG. (Ví dụ về tế bào sống …)

HT ñöôïc hình dung nhö moät ngoâi nhaø nguy nga vaø loäng laåy nhaát traàn gian maø neàn taûng laø Chuùa Jeâsus Christ, tieáp ñeán laø caùc tieân tri, söù ñoà… roài ñeán chuùng ta và roài seõ laø nhöõng ngöôøi keá nghieäp chuùng ta cho ñeán khi Chuùa Jeâsus cuûa chuùng ta taùi laâm. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ngöï trong ñeàn thôø nghóa laø Chuùa ngöï vaøo loøng chuùng ta vaø ôû luoân cho ñeán taän theá.

Moåi vieân ñaù phaûi hieäp nhaát vôùi nhau trong sự hướng dẫn và dẫn dắt bởi Chúa Thánh Linh ñeå taïo neân moät ñeàn thôø thánh trong Đấng Christ, và điều đó cũng có nghĩa là  chuùng ta phaûi hieäp moät cuøng naém tay nhau xaây döïng nhaø Chuùa, phaùt trieån HT  khoâng phaân bieät lớn bé,  nam hay nöõ, giaøu hay ngheøo, maøu da, saéc toäc-bôûi vì heát thaûy chuùng ta chæ coù moät cha thieân thöôïng, một ĐTL vaø cuøng ñöôïc cöùu chuoäc qua doøng huyeát cuûa Chuùa Jeâsus Christ mà thôi. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được điều này để rồi có kết quả tốt hơn trong những năm tháng còn lại của cuộc đời mình. Amen!

Thưa Cha nhân từ và đầy lòng thương xót của chúng con, chúng con biết ơn Ngài vì sự chờ đợi đầy kiên nhẫn của Ngài đối với nhân loại và mỗi người trong chúng con đây. Tạ ơn Cha vì giờ đây Ngài đã cho chúng con được làm công dân của thiên quốc với một địa vị cao quí đó là người nhà của Ngài, thật là một ơn phước lớn lao mà Ngài đã ban tặng cho chúng con là kẻ tội nhân chẳng ra gí trước mặt Chúa.

Chúa ôi!, xin Thánh linh Ngài vùa giúp chúng con để mỗi người hiểu được trách nhiệm của mình trong đại gia đình của Chúa, dùng những talent Chúa ban để làm lợi ích cho vương quốc, mời gọi những anh em của mình đến để được Chúa đón nhận vào ddaijj gia đình này trong sự phước hạnh và đầy sự vui mừng này.

Cám ơn Ngài, vì ơn phước lớn lao và đầy vinh hạnh Chúa cũng ban cho mỗi chúng con đó là được làm đền thờ để Chúa Thánh Linh ngự vào, xin Chúa dùng quyền năng Ngài thánh hóa chúng con mỗi ngày để rồi đền thờ này bày tỏ sự vinh hiển của Ngài thông qua việc chia sẽ Phúc âm đời đời.

Thật biết ơn Ngài, qua bài học hôm nay chúng con nhận biết được rằng chúng con thật sự đang có phước của Ngài. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển lên cho Ngài, xin Ngài cứ tiếp tục chỉ dẫn chúng con. Với lòng biết ơn và thành tâm cuaauf nguyện, trong danh Chúa Cứu Thế Jesus Christ Amen.

 • Kết Luận
 1. Phước là được làm công dân thiên quốc
 2. Phước là được làm người nhà của ĐCT
 3. Phước là được làm đền thờ để Chúa ngự vào. A men!

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.